GEMENSAM VÅRDNAD REGLER | Boende, skola, underhåll

19 okt 2017

Vilka regler gäller när man har gemensam vårdnad? Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm.

Regler kring gemensam vårdnad

Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sin föräldrar. För att säkerställa det har föräldrar som är gifta vid barnets födsel automatiskt gemensam vårdnad om barnet, dvs de är båda ansvariga för frågor som rör barnets väl, som exempelvis boende och skolgång. Är föräldrarna inte gifta vid barnets födsel får de gemensam vårdnad efter att ha anmält det till socialnämnden. Mannen måste också genomgå ett faderskapstest som visar att han är barnets biologiska far.

Gemensam vårdnad efter skilsmässa

Om föräldrarna skiljer sig eller separerar fortsätter de ändå att ha gemensam vårdnad, om de inte båda motsäger sig det. Är de oense om vårdnaden, t ex om den ena föräldern vill ha ensam vårdnad och den andra gemensam, kan de söka hjälp hos kommunen för samarbetssamtal. Lyckas de ändå inte komma överens blir det tingsrätten som får avgöra hur vårdnaden fördelas. Om inga synnerliga skäl föreligger, som att den ena föräldern befinns vara uppenbart olämplig att ta hand om barnen, blir rättens beslut oftast gemensam vårdnad, med barnets bästa i åtanke.

Efter en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens, och blir situationerna låsta är det inte ovanligt att konflikten tas upp i tingsrätten, något som kan kännas obehagligt och svårt. Då är det viktigt att ha ett juridiskt ombud med god kunskap och erfarenhet av familjerätt som kan se situationen utifrån och föra ens talan.

Skolgång och boende

Barnets vårdnadshavare har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som har ingripande betydelse för barnet. Med ingripande betydelse menas här frågor som är viktiga för barnets trygghet och framtid, som t ex skolgång och boende. Vid gemensam vårdnad krävs det alltså att föräldrarna är överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv. Den ena föräldern har med andra ord inte rätt att flytta barnet till en annan skola utan den andra förälderns medgivande, eller att flytta med barnet till annan ort.

Den förälder som har barnet mest hos sig har rätt att på egen hand ta beslut gällande den dagliga omsorgen, som fritidsaktiviteter, kläder, sovtider och annat. I en del kommuner innefattas även förskola i den här typen av daglig omsorg, men det varierar från kommun till kommun.

Underhållsidrag

Det vanligaste efter en separation är att barnet bor växelvis hos båda sina föräldrar, vanligtvis en vecka i taget. Om barnet bor mer sällan hos någon av föräldrarna ska den föräldern betala ett underhållsbidrag, som man antingen kommer överens om sinsemellan eller bestäms i domstol. I frågor om underhållsbidrag kan det vara bra att tillfråga en sakkunnig jurist som kan hjälpa till med beräkningarna.

Vad gäller barnbidraget så kan det delas upp och betalas med hälften var till föräldrarna. För det krävs då att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. En förälder kan begära att få hela barnbidraget om den har barnet boende hos sig merparten av tiden.

Föräldrabalken

Vill du veta mer kring regler och lagar gällande gemensam vårdnad rekommenderar vi att du läser igenom Föräldrabalkens sjätte kapitel, som tar upp frågor kring just vårdnadshavande. Du är också välkommen att vända dig till oss med dina frågor!

VÅRDNADSUTREDNING | Hur går en vårdnadsutredning till

6 okt 2017

I denna artikel förklarar vi hur en vårdnadsutredning går till. Om du har några frågor gällande vårdnadsfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Hur går en vårdnadsutredning till?

När en domstol får in en stämningsansökan från en förälder som vill ha ensam vårdnad om sitt barn ger som regel tingsrätten socialtjänsten uppdraget att utreda hela situationen.

Detta görs genom samtal med föräldrarna, släktingar och andra närstående samt med eventuell dagis- och skolpersonal. Hembesök hos föräldrarna görs normalt också.

Är barnet tillräckligt moget kan det bli aktuellt att socialtjänsten pratar med barnet. Någon bestämd åldergräns för när barnet skall få uttrycka sin vilja finns inte.

Lagen

Föräldrabalken är den lagtext som behandlar frågor om vårdnad, umgänge, hos vem av två separerade föräldrar barnet skall bo mm.

Hela utgångspunkten inte bara i svensk lag utan även i till exempel FN:s barnkonvention är att alla beslut rörande vårdnad mm är att man i möjligaste mån ska döma efter vad som är bäst för barnet.

I Föräldrabalken fastslås att barn från födseln har båda föräldrarna som vårdnadshavare om dessa är gifta med varandra, senare ingår äktenskap eller ansöker om gemensam vårdnad. Skulle föräldrarna senare skilja sig kvarstår den gemensamma vårdnaden om inte föräldrarna gemensamt uttrycker en annan önskan i skilsmässoansökan.

Samarbetssvårigheter

Om någon av föräldrarna vill ändra vårdnaden om barnet ska rätten framför allt väga in föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Rätten kan inte besluta om fortsatt gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsäger sig det, i så fall ska en av föräldrarna tilldelas vårdnaden. Vem som är den lämpligaste föräldern kan ibland vara väldigt svårt att bedöma, ord står mot ord och barnet har lojalitet med båda sina föräldrar.

Umgängessabotage

Rätten måste då göra bedömningen utifrån kända fakta som till exempel bostadsförhållanden, ekonomisk situation etc. Den förälder som uttrycker störst önskan om att barnet ska ha ett regelbundet umgänge med båda föräldrarna ligger bra till i en vårdnadstvist. På samma sätt ligger den förälder dåligt till som bevisligen försökt sabotera umgänget med den andra föräldern och på så sätt äventyrat umgängesrätten, till exempel genom att förhindra umgänge eller vända barnet emot den andra föräldern.

Andra faktorer

Om det förekommer våld, psykisk sjukdom, risk för att den ene föräldern flyr utomlands med barnet   skall även dett vägas in i bedömningen. Båda föräldrarna har att bevisa att de kan erbjuda en trygg tillvaro och en god fostran för sitt barn.

Erfaret ombud

I en vårdnadstvist är det viktigt att du låter dig representeras av en advokat eller jurist med gedigna kunskaper och erfarenheter i familjerätt. Ofta är processen långdragen och man plågas av oro och samvetskval gentemot barnet. I en sådan situation bör man ha någon som kan leda en genom det hela och föra ens talan på ett juridiskt korrekt sätt. En erfaren advokat har varit med om otaliga vårdnadstvister och kan hjälpa dig att lägga fram din sak på bästa möjliga sätt inför rätten. Det handlar om det som är bäst för ditt barn.

ANSÖKA OM ENSAM VÅRDNAD

6 okt 2017

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad? Det reder vi ut i den här artikeln. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

Ansöka om ensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätt att fatta alla beslut rörande barnet, till exempel var det ska bo och var det ska gå i skola, frågor om sjuk- och hälsovård mm.

Det vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad, vilket betyder att de måste fatta gemensamma beslut.

För att ensam få vårdnad om sitt barn krävs antingen att man får den andra föräldern att gå med på det frivilligt eller att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där man kräver ensam vårdnad. Här är det värt att poängtera skillnaden mellan vårdnadshavande och umgängesrätt. Även en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har rätt att regelbundet träffa barnet, enligt umgängesrätten. Att avsäga sig vårdnaden om ett barn är alltså inte samma sak som att avsäga sig föräldraskapet.

Om man är överens

Om till exempel mamman till barnet vill flytta till en annan ort kan föräldrarna till exempel komma överens om att mamman får ensam vårdnad men att barnet regelbundet träffar sin pappa. För att då ansöka om ensam vårdnad vänder sig föräldrarna till socialtjänstens familjerättsenhet och får hjälp att skriva ett avtal om vårdnad och umgänge.

Om man inte är överens

Kommer föräldrarna inte överens kan en vårdnadstvist bli aktuell.

En vårdnadstvist inleds genom att någon av föräldrarna stämmer den andre föräldern i tingsrätten. Föräldrar som är oense kan också vända sig till familjerätten på kommunen och få hjälp med samarbetssamtal med en erfaren handläggare. Syftet med sådana samtal är att få till stånd ökad förståelse och bättre samarbete mellan föräldrarna.

Om man trots samtal inte kan komma överens och en förälder vill ansöka om ensam vårdnad är det första man bör göra att skaffa ett juridiskt ombud med goda kunskaper i familjerätt. Tingsrätten kommer då ge uppdrag till socialtjänsten att yttra sig och kalla till en första förhandling och om föräldrarna därefter inte kunnat komma överens kan en fördjupad vårdnadsutredning komma att göras och sist avgör tingsrätten saken efter en huvudförhandling där parterna, vittnen och utredningen presenteras.

Gemensam vårdnad är grundregeln

Grundregeln i Sverige är att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Vid mer permanent oförmåga att samarbeta kring barnet eller till exempel om det förekommer våld, drogmissbruk, psykisk ohälsa, risk för att den ene föräldern för barnet utomlands, omfattande umgängessabotage kan domstolen ge den  ene föräldern ensam vårdnad.

Se även: Ensam vårdnad blankett

ENSAM VÅRDNAD BLANKETT

6 okt 2017

Här finns info om vilken blankett som används för att ansöka om ensam vårdnad. Har du frågor om blanketter eller annat, kontakta oss.

Blanketter för ensam vårdnad

Utgångspunkten när par med barn separerar är alltid att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, alltså att de även i fortsättningen ska samarbeta kring viktiga beslut rörande barnet. I de flesta fall kan föräldrar överkomma meningsskiljaktigheter och osämja med barnets bästa för ögonen, men ibland fungerar inte samarbetet hur man än försöker. Det kan också vara så att man anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om barnet, på grund av psykiska problem eller våldsamhet. I sådana fall kan det vara läge att söka ensam vårdnad.

Ansöka direkt vid skilsmässan

Hur man ansöker om ensam vårdnad om ett barn är lite olika beroende på situationen. Om ni skiljer er och är överens om att en av er ska ha ensam vårdnad så fyller ni i vad som ska gälla på ansökan om äktenskapsskillnad (blankettens fullständiga namn är Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (DV 163)). Här kan ni även fylla i om ni vill ha så kallad delad vårdnad, dvs att en förälder har vårdnaden om ett eller flera barn, och den andra föräldern har vårdnaden om ett eller flera andra barn.

Att välja ensam vårdnad senare

Om ni inte gör några val på blanketten kommer ni att precis som förut ha gemensam vårdnad om barnen. Skulle ni i framtiden ändra er, exempelvis om någon av er vill flytta med barnet och ni kommer överens om att det för barnets skull är mest praktiskt med enskild vårdnad, ska ni vända er till socialtjänstens familjerättsenhet där barnet är folkbokfört. Där kan ni få hjälp med att skriva ett avtal om enskild vårdnad för en av er. Ni kan också vända er till en juristfirma med inriktning på familjerätt.

Vårdnadstvist

Om ni har olika uppfattningar om vem som ska ha vårdnaden av barnet och du inte kan komma överens med den andra föräldern genom familjeterapi eller samarbetsmöten hos kommunen, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Blanketten heter Ansökan om stämning och finns att ladda ner från Domstolsverkets hemsida. Se till att konsultera en jurist innan du skickar in en sådan ansökan, så att du vet vad du ger dig in på. En stämningsansökan mot den andra föräldern leder ofta till en vårdnadstvist, vilket ofta är en lång och uppslitande process. Tingsrätten kommer med hjälp av socialtjänsten att tala med er föräldrar, med barnet, med personal på skola och förskola, allt för att kunna göra sig en rättvis bedömning av omständigheterna. Rätten kommer sedan att ta ett beslut med barnets bästa för ögonen, vilket i de flesta fall innebär gemensam vårdnad.

En vårdnadstvist är en juridisk process och du kommer att behöva anlita en bra advokat eller jurist med erfarenhet av familjerätt för att kunna kämpa för din rätt till ensam vårdnad. Du måste kunna bevisa att det bästa för barnet är att du ensam har vårdnaden, och att du även kommer att  sörja för att barnet får träffa den andra föräldern regelbundet - om det är förenligt med barnets bästa - enligt lagen om umgängesrätt.

Om du har fler frågor om blanketter eller annat gällande ensam vårdnad är du välkommen att höra av dig!

EN FÖRÄLDER FLYTTAR – VAD HÄNDER MED VÅRDNADEN?

3 okt 2017

En förälder flyttar - vad händer med vårdnaden?

Vad gäller egentligen när en förälder väljer att flytta till ett annat land? Här går vi igenom vad som gäller angående vårdnad och boende vid en sådan flytt.

Föräldrabalken, kapitel 6, reglerar frågor om vårdnad, umgänge och barns boende. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att bestämma i frågor som berör barnen. Frågan om boende för barnen kräver samtycke från båda föräldrarna. Endast i vissa specifika undantagsfall får den ena föräldern fatta egna beslut som berör barnen. I föräldrabalken beskrivs dessa undantag.

Flytt inget viktigt undantag

En förälder som flyttar och vill att barnet ska bo i ett annat land är inget sådant undantag eftersom det anses vara ett alldeles för stort ingripande i barnets liv. Ska barnet flytta till ett annat land så krävs det således att båda föräldrarna är överens. Ska en förälder flytta till ett annat land och ha barnet med sig fast den andre föräldern inte vill så måste vederbörande alltså i de allra flesta fall redan ha ensam vårdnad av barnet.

Det enklaste och minst konfliktframkallande sättet att få ensam vårdnad är att kunna upprätta ett frivilligt avtal. Här utgår vi dock från att ett sådant avtal inte var möjligt på grund av föräldrarnas oenighet i frågor som rör deras gemensamma barn.

Om man inte lyckas komma överens efter samarbetssamtal så återstår en vårdnadstvist. I rätten ska alltid barnets bästa vara avgörande för beslutet, och gemensam vårdnad är alltid det man siktar på i utgångsläget.

Speciella omständigheter

För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs att det föreligger speciella omständigheter. Det kan handla exempelvis allvarliga samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, eller missbruksproblem och våldsamheter inom familjen. Att en av föräldrarna ska flytta utomlands ses i de allra flesta fall inte som ett skäl för ensam vårdnad. Detta gäller oavsett vilka skäl som anges för flytten, som arbete eller längtan efter släkt och vänner.

FAKTA OM SAMARBETSSAMTAL

25 sep 2017

Fakta om samarbetsavtal

I många fall fungerar det utmärkt för skilda eller separerade föräldrar att komma överens om barnets framtida vårdnad, boende, umgänge. Men i de fall de har svårt att komma överens. I stället för att starta en vårdnadstvist i domstol kan man då ansöka om samarbetssamtal hos sin kommun. Även om en av föräldrarna varit i kontakt med domstol så kan det i rätten beslutas om samarbetssamtal. Samtalet måste dock vara frivilligt och båda föräldrarna måste delta.

Alla svenska kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till separerande föräldrar, eller föräldrar som levt tillsammans. I kommunens socialtjänst ingår både familjerätten och familjerådgivningen. Det är familjerätten som hjälper till med samarbetssamtalet.

Samarbetssamtal – målsättning

Målet med samarbetssamtal är att föräldrarna ska kunna hitta samarbetsformer kring barnen. Frågor som man ska komma överens om är vårdnad, boende, umgänge, försörjning, och detta utan att gå vidare till en vårdnadstvist i domstol.

Med hjälp av socialtjänstens samtalsledare kan föräldrar exempelvis få hjälp med att skriva avtal om hur frågorna om vårdnad, boende, umgänge etc. ska lösas. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkänt av socialnämnden i den aktuella kommunen.

Några viktiga punkter att känna till när det handlar om samarbetssamtal:

  • De är kostnadsfria.
  • Samtalsledaren har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning.
  • Samtalet bedrivs alltid under sekretess.
  • Ett samarbetssamtal är strukturerat för att nå fram till gemensamma överenskommelser.
  • Samtalsledaren kan hjälpa till att upprätta avtal.

Barnets bästa ska avgöra

I ett samarbetssamtal är alltid barnets bästa i fokus. Hur går man tillväga om man kommit fram till att ett samtal är en bra lösning? Kontakta familjerätten på kommunen, antingen på telefon eller blanketter i analogt eller digitalt format.

Under ett samtal är alltid en eller två samtalsledare på plats. Dessa är i de flesta fall socionomer med vidareutbildning. Ibland inleds processen med enskilda samtal med föräldrarna för att få en uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella. Därefter genomför samarbetssamtalet med båda föräldrarna närvarande.

Hur många träffar det handlar om varierar. För vissa kan det räcka med ett tillfälle, för andra behövs det fler. Föräldrarna informeras om den sekretess som gäller och får information om vilka regler och lagar som finns angående dessa frågor.

VÅRDNADSTVIST

20 sep 2017

Vårdnadstvist

När föräldrar genomgår en skilsmässa eller separation och inte kommer överens om barnen är sista utvägen att en domstol får bestämma ifråga om vårdnad, barnenes boende eller umgänget är att en domstol bestämmer om detta. Föräldrarna är då i en vårdnadstvist eller umgänges- eller boendetvist rörande barnen.

Det finns olika former av vårdnad

  • Automatisk vårdnad. Båda föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad om båda föräldrarna är gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig. Likaså får modern automatiskt ensam vårdnad om hon inte är gift.
  • Gemensam vårdnad. Om två gifta föräldrar skiljer sig så kvarstår den gemensamma vårdnaden om barnen. Detsamma gäller om två sambos som har gemensam vårdnad separerar.
  • Om en förälder vill ha ensam vårdnad om barnen eller att barnen skall bo med denne eller vill ha umgänge med barnen. Om föräldrarna kommer överens i dessa frågor kan de hos familjerätten skriva ett om detta som sedan måste godkännas av socialnämnden. Det är om föräldrarna inte kommer överens som en vårdnadstvist mm blir aktuell.
  • Gemensam vårdnad med växelvis boende. En lösning efter en skilsmässa eller separation mellan två föräldrar är att man behåller den gemensamma vårdnaden och att barnen bor växelvist en vecka i taget hos föräldrarna.

 

Barnets bästa ska vara fokus

Barnets bästa är alltid i fokus i en vårdnadsfråga.  Föräldrarnas bekvämlighet eller smärtsamma upplevelser är sekundära när det handlar om att bestämma ifråga om vårdnad, umgänge. Två föräldrar som har gemensam vårdnad måste helt enkelt sätta sig ner och hitta den absolut bästa lösningen för barnet.

Det finns flera faktorer som bör vägas in när man ska bestämma hur den gemensamma vårdnaden ska se ut. Närhet till kompisar, skola och fritidsintressen är några sådana faktorer. För många familjer fungerar det bäst med växelvis boende varannan vecka. I dessa fall är det dock fördelaktigt om föräldrarna bor nära varandra, något som underlättar barnets regelbundna flyttar mellan två bostäder.

En annan vanlig variant är att barnen har ett fast boende hos den ena föräldern och träffar den andra exempelvis under helger och skollov. Hur man väljer att göra är upp till varje enskilt föräldrapar. Viktigast är som alltid att ni hittar en fungerande lösning och att barnet inte kommer i kläm på något vis.  

Vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär att du har ansvaret för barnet – det gäller både behov och rättigheter. Är någon ensam vårdnad om barnen är den denne som beslutar om dagisplats, skolan, att få pass, läkarbesök mm.

I Sverige finns i lag angivet att alla barn har rätt till en bra relation med båda föräldrarna, i de fall där det finns två föräldrar. Det är alltså viktigt att båda föräldrarna medverkar för att påverka barnets utveckling och uppfostran.

Ta kontakt med oss gällande frågor om vårdnadstvist redan idag!