Tegnérgatan 35
TEL: 08-665 00 00

HJÄLP I VÅRDNADSTVIST - ENSAM/DELAD/GEMENSAM VÅRDNAD

Advokatbyrån LEGE kan hjälpa dig i en vårdnadstvist. Erfarna jurister inom familjerätt som lotsar dig genom en svår process. 

Kontakta oss idag på 08-665 00 00, [javascript protected email address] eller via formuläret på kontaktsidan. Vi bistår med telefonrådgivning, avancerad juridisk hjälp eller stöd vid ärenden som gäller familjerätt och vårdnadstvister.


Vi har inledningsvis kostnadsfri rådgivning.

Vad är en vårdnadstvist?

Nedan reder vi ut begreppen kring hur en vårdnadstvist går till och vad som gäller för ensam vårdnad och gemensam vårdnad. 

Det kan hända, efter att man har beslutat sig för att gå skilda vägar, att det är svårt att enas om vem som skall ha vårdnaden för barnet. Det ideala är förstås om man kan enas om delad vårdnad så att barnet får träffa sina föräldrar lika mycket. Emellertid händer det ibland att kommunikationen inte fungerar och att man då måste ta hjälp för att hitta en hållbar lösning.

I vissa fall kan det också handla om att barnet måste skyddas från en förälder som är våldsam, utnyttjar barnet eller befinner sig i en livssituation som inte är lämplig för barnet att vistas i. Det är i lägen som dessa som det kan bli nödvändigt med att påbörja en vårdnadstvist för att få ett juridiskt beslut på hur det skall se ut för barnet i deras vardag.

händer

En vårdnadstvist är en rättslig process där man ansöker om att få ensam vårdnad om sitt barn, om man anser att den andra föräldern/vårdnadshavaren inte är lämpad att ta beslut kring barnets vårdnad, som bland annat omfattar boende, skolgång och ingående av avtal som rör barnet.

Det är nog få som väntar sig att de skall hamna i ett sådant här läge när de skaffar barn. Saker kan dock förändras i livet och när känslorna svallar kan det hända att du både säger och gör saker som inte är till fördel varken för barnet, dig själv eller din före detta partner.

När man är arg på sin före detta är det också lätt hänt att man försöker svartmåla denna person inför barnen så att de ska välja sida. Att komma ihåg att barnet har rätt till att ha en egen uppfattning om den andra föräldern kan vara svårt när man själv bara ser det negativa i henne eller honom.

När det blir så svårt att kommunicera att detta går ut över barnet så att de får en otrygg tillvaro är det istället bättre att försöka hitta en permanent lösning via en vårdnadstvist. Då beslutas det vem det är som har rätt att ta beslut som gäller barnet, så att det inte blir en konflikt varje gång något måste bestämmas. Den förälder som tilldelas vårdnaden har då rätt att ta dessa beslut utan godkännande från den andra föräldern.

Visserligen kan man genomföra en vårdnadstvist utan juridisk hjälp, men vi rekommenderar ändå att man anlitar en jurist för att få stöd av någon som kan lag och praxis och som dessutom kan föra din talan. Det är lätt att man blir upprörd eftersom det rör ens eget barn och det är viktigt att alla fakta framställs på ett sakligt sätt så att rätten kan besluta utifrån vad som faktiskt har hänt och hur förhållandena ser ut hos respektive person.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten

Huvudregeln är att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och tillsammans besluta kring barnets skolgång, anförskaffande av passhandling och andra juridiska beslut. I det fall där föräldrarna inte kan enas kring hur vårdnaden skall se ut för barnet gör rätten en bedömning och kan antingen besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av föräldrarna skall ha enskild vårdnad.

De faktorer som avgör är bland annat utsikterna för att ett samarbete mellan föräldrarna kan komma att fungera, om någon av personerna är direkt olämplig som vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan. Om båda föräldrarna motsätter sig en delad vårdnad måste rätten besluta om enskild vårdnad för en av parterna.

I de fall då rätten beslutar om enskild vårdnad för en av föräldrarna beslutas även hur umgänget för den andra föräldern skall se ut. Normalt sett har förälder som förlorar vårdnaden ändå rätt till umgänge med sitt barn.

Vad innebär juridisk vårdnad/ensam vårdnad i praktiken?

Många tar fel på innebörden av ensam vårdnad. Därför är det bättre att nämna denna juridiska vårdnad. Det innebär inte att man kan frånta den andra föräldern rätten till umgänge. Däremot så är man som vårdnadshavare ansvarig för de juridiska beslut som tas gällande barnet och för att barnet har de grundläggande behov som man är skyldig att tillgodose. Det gäller bland annat trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran.

Man är också skyldig att se till att barnet behandlas med respekt för sin person och att de inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkning. Den som är vårdnadshavare är ansvarig för hanteringen av myndighetskontakter och kontakt med sjukvård (i vissa ärenden kan det till exempel bli aktuellt att kontakta en barnpsykolog), hantering av pass och andra identitetshandlingar.

Att vara vårdnadshavare innebär alltså inte att man har rätt att besluta fritt kring barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Det normala är att den andra föräldern har rätt till umgänge, såvida inte särskilda skäl föreligger för att denna person är olämplig för att träffa barnet. Det beslutas vanligen i samband med vårdnadstvisten hur umgänget skall se ut.

Innan man påbörjar en vårdnadstvist bör man försöka ha sammarbetssamtal på familjerätten. Detta är en frivillig åtgärd och man kan inte tvinga den andra föräldern att delta i samarbetssamtal.

Den som hindrar den andra föräldern från att träffa barnet kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Att hindra den andra föräldern från att träffa barnet är en tungt vägande faktor när domstolen beslutar om vårdnaden

I svåra fall där det råder stor risk för att barnet skadas av umgänge med den andra föräldern kan umgängesrätten fråntas. Detta gäller vanligen fall där sexuella övergrepp eller våld har förekommit från personen i fråga. Uppenbar risk för att barnet kan komma att föras bort från sin hemort, exempelvis till ett annat land, kan också göra att umgängesrätten fråntas den ena föräldern.

Generellt sett är det dock umgänge med båda föräldrarna som är målsättningen.

Anledning till konflikter

Det finns olika anledningar till att konflikter uppstår så att det går så långt att man måste genomföra en vårdnadstvist. Att den andra föräldern är våldsam, har alkohol- eller drogproblem eller på annat sätt lever i en miljö som är skadlig för barnet är orsaker som kan göra det svårt att samarbeta och gemensamt ta beslut kring barnet. Man känner att barnet behöver skyddas från denna person och den miljö som han eller hon lever i.

I vissa fall kan det vara till fördel att genomföra en vårdnadstvist. Om konflikterna som uppstår påverkar barnet negativt bör man ansöka om ensam vårdnad.

Hur kan vi på Advokatbyrån LEGE hjälpa?

Vi kan erbjuda dig möjligheten att få kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller e-post. Du är välkommen att kontakta oss och få rådgivning kring ditt ärende oavsett var i Sverige du bor. Vårt kontor ligger i Stockholm men vi kan hjälpa dig vart i Sverige du än bor.

Många är rädda för att en vårdnadstvist är dyr. Så behöver det inte vara. I många fall kan kostnader för juridiska ärenden täckas av din hemförsäkring eller av allmän rättshjälp.

Om du har en hemförsäkring ingår i de flesta fall ett rättsskyddsmoment. Ditt försäkringbolag betalar då mellan 75 – 80 % av dina ombudskostnader.

Om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker en vårdnadstvist kan du i vissa fall få rättshjälp.

Kontakta oss på LEGE så berättar vi mer och går igenom hur vi kan hjälpa just dig i frågor gällande vårdnadstvist.

 

Ta kontakt med oss gällande frågor om vårdnadstvist redan idag!