Artiklar

RSS

Rättvis bedömning vid vårdnadstvist

17 Jan 2024

Vid en vårdnadstvist ska rätten besluta om huruvida vårdnaden om ett barn ska vara fortsatt gemensam mellan barnets föräldrar, eller om den förälder som stämt den andra på vårdnaden ska tilldelas ensam vårdnad. Det är ett beslut som måste föregås av en noggrann utredning av barnets situation. Rättens utgångspunkt är alltid att vårdnaden om barnet [...]


Nya betygssystemet 2022 – så fungerar det

21 Nov 2022

Betygssystemet  i den svenska skolan har ändrats fram och tillbaka flera gånger. Bokstavsbetyg från A till F, siffror från 1 till 5 och Godkänt/icke godkänt har alla passerat under åren och numera är vi tillbaka i de gamla bokstavsbetygen, fast i nytt format. Det är inte alltid lätt att hinna med i denna betygskarusell, och [...]


Kan man ompröva en autismdiagnos?

21 Jul 2022

Många får sina autismdiagnoser när de är barn eller mycket unga. Den senaste tiden har det varit flera fall där de som blivit diagnostiserade i unga år nu upplever sig som fria från de symptom som gett dem en diagnos och vill ha den omprövad. Att ha en diagnos kan hjälpa den som verkligen behöver [...]


Barn med OCD - så får du hjälp

17 Jun 2022

Obsessive Compulsive Disorder, eller OCD som det ofta förkortas till, är olika typer av tvångssyndrom som kan drabba både barn och vuxna. Det finns behandlingar mot OCD men tvångssyndromen kan också gå över av sig själv. Tvångssyndromen kan ta uttryck i tvångstankar och i tvångshandlingar. Barn med OCD kan känna sig tvingade att utföra en [...]


Gemensam vårdnad regler | Boende, skola, underhåll

12 May 2022

Vilka regler gäller när man har gemensam vårdnad? Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Regler kring gemensam vårdnad Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sin föräldrar. För att säkerställa det har föräldrar som är gifta vid barnets födsel [...]


Omedelbart omhändertagande

15 Mar 2022

Om förhållandena eller miljön kring ett barn eller ungdom anses farliga har Socialnämnden en skyldighet att omedelbart omhänderta barnet och omlokalisera det till ett nytt hem där det är skyddat från fara. Beslut om att omhänderta barn fattas av socialnämnden, socialnämndens ordförande eller av en socialsekreterare efter att denne utrett fallet. Det är även de [...]


Hur gör man en anmälan till IVO?

17 Jan 2022

Hur går man tillväga för att göra en IVO-anmälan? Här sammanfattar vi vad som gäller när det handlar om att informera Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om missförhållanden inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänsten. Alla privatpersoner kan informera om missförhållanden eller göra en anmälan till IVO Här är några exempel på verksamheter där [...]


Konsekvenser av hemundervisning för barn och ungdomar

15 Nov 2021

Sedan 2011 är det i princip olagligt att bedriva hemundervisning i Sverige i annat fall än sjukdom eller mycket särskilda skäl. Det är ett politiskt beslut som tagits för att värna om alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Trots att det kan verka vara en ganska odramatiskt lagändring har det lett till att flera [...]


Umgängessabotage – detta gäller

12 Oct 2021

Vad är umgängessabotage? I denna artikel förklarar vi vad umgängessabotage är och vilka åtgärder man kan vidta för att motverka detta.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Med umgängessabotage menas att en förälder medvetet försöker försvåra eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan ske på olika sätt; genom att upprepade gånger hävda att barnet är [...]


Vem kan bli förmyndare?

16 Apr 2021

En förmyndare är vanligen en förälder till ett barn och där denne har ansvaret över barnets ekonomi fram till dess att barnet i fråga blir myndig och fyller 18 år. Kan vem som helst bli förmyndare? Som förmyndare ansvarar man för sina barns ekonomiska angelägenheter och förvaltar egendomen. Som vårdnadshavare så ger man barnet allt [...]


Kan man bli myndighetsförklarad i förtid?

10 Mar 2021

Kan man bli myndighetsförklarad i förtid? Det enkla svaret på den frågan är nej. Man kan inte bli myndighetsförklarad i Sverige i förtid utan man måste vänta tills den dagen då man fyller 18 år. Det kan finnas situationer som gör att ett barn eller en ungdom kan känna att man själv vill ta ansvar [...]


Vilka dömer i en vårdnadstvist?

24 Nov 2020

En vårdnadstvist, eller vårdnadsmål som det heter på juristspråk, är i grunden ett tvistemål, som har sin början i att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten av den ena föräldern mot den andra. De som dömer är oftast en domare och tre nämndemän. De som dömer i en vårdnadstvist Detta sker vanligen genom ett juridiskt [...]


Fakta om samarbetsavtal

15 Sep 2020

I stället för att starta en vårdnadstvist i domstol kan föräldrar ansöka om ett samarbetssamtal hos sin kommun.  Vad är ett samarbetsavtal? I många fall fungerar det utmärkt för skilda eller separerade föräldrar att komma överens om barnets framtida vårdnad, boende, umgänge. Men i de fall de har svårt att komma överens kan det finnas [...]


Stor ökning av vårdnadstvister

29 Jun 2020

De senaste tio åren har det skett en stor ökning av vårdnadstvister i Sverige. Hur kommer det sig att så många har svårt att komma överens kring vårdnaden? 3663 vårdnadstvister 2008 blev 7338 stycken 2018, och de senaste siffrorna visar inga tecken på att ökningen av vårdnadstvister minskat sedan dess. Det ökade antalet vårdnadstvister har [...]


Nya förslag på förändring av umgängesrätten

2 Apr 2020

Att en förälder är våldsam mot den andra föräldern har än så länge inte vägt tungt i vårdnadstvister. Men nu kommer nya förslag på förändring av umgängesrätten. I en vårdnadstvist ska tingsrätten alltid utgå från barnets bästa. Om en förälder varit våldsam mot den andra föräldern behöver detta alltså inte påverka utslaget förutsatt att det [...]


Kommunen erbjuder familjerådgivning

4 Mar 2020

Svårt att komma överens i hemmet? Är ni beredda att ta in hjälp via någon som kan se på problemet utifrån? Kommunen erbjuder familjerådgivning. Familjerådgivning är en del av den kommunala service som erbjuds till kommunens medborgare. En tjänst som vänder sig till vuxna som behöver hjälp i sin parrelation eller i relation till sina [...]


Vanliga orsaker till skilsmässa

11 Feb 2020

Det är viktigt att bry sig i ett äktenskap. Ett för lågt engagemang från en, eller båda parterna är en av flera vanliga orsaker till skilsmässa. Vi är alla olika som individer. På samma sätt är alla äktenskap olika. Men det finns flera gemensamma nämnare som bidrar till att vi väljer att leva tillsammans eller [...]


Vad gör Socialstyrelsen?

20 Nov 2019

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som rör vård och säkerhet för patienter. Varje år så får man regeringsuppdrag och man lyder under Socialdepartementet. Genom forskning, statistik, undersökningar och utredningar skaffar sig Socialstyrelsen hela tiden ny information som i sin tur leder till att både vård och omsorg förbättras samt att Socialtjänsten [...]


När barnet inte vill träffa mamman

22 Oct 2019

Enligt umgängesrätten har ett barn rätt att regelbundet träffa båda sina föräldrar. Hur gör man då om barnet inte vill träffa sin mamma? Det är inte alltid lätt att vara förälder, och en separation gör sällan saker och ting lättare. Men om en relation inte fungerar så är det ändå alltid bättre att bryta upp [...]


När en förälder flyttar utomlands | Umgänge och vårdnad

12 Aug 2019

Efter en separation mellan föräldrar är det föräldrarnas skyldighet att komma överens om vårdnad och umgänge. Detta gäller såklart oavsett om en förälder vill flytta utomlands eller om båda föräldrarna bor kvar i samma stad. I Sverige fortsätter vårdnaden automatiskt att vara gemensam mellan föräldrarna efter en skilsmässa eller separation, om inte båda föräldrarna uttryckligen vill [...]


Hur fungerar det om vårdnadshavaren är under 18 år?

20 Apr 2019

Att bli förälder i unga år kan gå hur bra som helst, men kan också innebära svårigheter om man är oförberedd på det ansvar som kommer med att ta hand om ett barn. För de allra flesta går det dock utmärkt när de väl fått tid att växa in i rollen som föräldrar. Att bli [...]


Hur lätt är det att ändra vårdnadshavare?

8 Apr 2019

Den som har vårdnaden om ett barn har det juridiska ansvaret för barnet, och har rätt och skyldighet att ta beslut i viktiga frågor om barnet. Man ska se till att alla barnets behov tillgodoses och att får en bra fostran. I Sverige utgår lagen ifrån att det bästa för barnet är att båda föräldrarna [...]


När ska man betala underhåll?

2 Apr 2019

Underhåll, eller underhållsbidrag som det heter egentligen, är en summa pengar som betalas varje månad från en förälder till en annan för att täcka kostnader för de gemensamma barnens försörjning. Underhåll behöver inte betalas om barnen bor hos föräldrarna lika mycket, men om barnen bor stadigvarande hos den ena föräldern och endast sporadiskt eller sällan [...]


Är underhållsbidrag avdragsgillt?

25 Mar 2019

Om man skiljer sig och barnen bara bor hos en av föräldrarna så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Detta för att bidra till löpande kostnader som boendeföräldern har för barnet. Hur stort bidraget ska vara bestäms mellan föräldrarna genom att skriftligt eller muntligt avtal. Det är värt att observera att [...]


Vårdnad för mor- och farföräldrar

15 Feb 2019

Många mor- och farföräldrar har säkert någon gång ställt sig frågan vad som händer med barnbarnen om båda deras föräldrar skulle gå bort eller på annat sätt inte klara att ha vårdnaden? Nog tillfaller väl vårdnaden då de närmaste släktingarna, det vill säga dem själva? De flesta mor- och farföräldrar har nära band till sina [...]


Orosanmälan till Socialtjänsten | Så går det till | Detta leder det till

11 Feb 2019

En orosanmälan är det vanligaste sättet för Socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Personer som arbetar inom skola, omsorg, sjukvård och liknande har en skyldighet att göra en orosanmälan om de i sin yrkesroll erfar att det råder ett missförhållande. Men en orosanmälan kan även göras av en privatperson, som då [...]


Måste man ha advokat i en vårdnadstvist?

14 Jan 2019

En vårdnadstvist är en uppslitande process att gå igenom för alla inblandade. Samtidigt är det en process där du förväntas vara samlad och på ett sakligt och övertygande sätt redogöra för dina ståndpunkter. Det säger sig självt att dessa två omständigheter krockar med varandra. I själva verket är det svårt att behålla lugnet i en [...]


Röster höjs för att öka antalet vårdnadshavare

6 Dec 2018

Idag kan ett barn i Sverige ha som mest två vårdnadshavare, vilket är det vi kallar gemensam vårdnad. Att ha juridisk vårdnad om ett barn innebär att man ansvarar för dess fysiska och psykiska utveckling och att man fattar viktiga, så kallade ingripande, beslut rörande barnet, som till exempel var det ska gå i skolan, [...]


Vårdnad för samkönade föräldrar

23 Nov 2018

Föräldrabalken är en del av lagen som ständigt är utsatt för granskning och en hel del kritik. Det är också det område där flest förändringar skett eller kommer att ske. Anledningen till att Föräldrabalken är så omdebatterad är att en del lagar inte anses spegla den tid vi lever i. Ett område som debatterats flitigt [...]


Socialnämndens roll i vårdnadsfrågor

1 Nov 2018

I frågor som rör vårdnad och umgänge med barn efter en separation mellan föräldrarna spelar kommunens socialnämnd, via socialtjänsten, en stor roll. Av de ungefär 50 000 barn som varje år berörs av föräldrars separation är det ungefär 7 000 som blir föremål för en tvist om vårdnaden eller umgänget. Socialtjänstens uppgift är att hjälpa [...]


Vårdnad vid missbruk

31 Oct 2018

Att ha barn med en före detta partner som missbrukar alkohol eller droger ger upphov till mycket oro kring hur ens barn har det när det besöker den andra föräldern. Om man med säkerhet vet att den andra föräldern uppträder berusad eller drogad när han eller hon har barnet hos sig vill man så klart [...]


Forskare varnar för att barns bästa åsidosätts i vårdnadstvister

25 Oct 2018

Annika Rejmer är filosofie doktor i rättssociologi och arbetar som docent vid Uppsala universitet, på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Hon har skrivit en sammanställning med aktuell forskning kring barn som är föremål för en vårdnadstvist mellan föräldrarna.  Hon har speciellt tittat på handläggningen och om barnen har blivit delaktiga i den familjerättsliga processen. Orsaken [...]


LVU UTREDNING | Hur går en LVU-utredning till?

14 May 2018

Om socialtjänsten får in misstankar om att ett barn far illa är socialtjänsten enligt lag skyldig att genomföra en utredning om barnets förhållanden. Det kan vara en orosanmälan från familjen, eller från exempelvis en släkting, skolpersonal eller polisen. Målet med utredningen är alltid att komma fram till vad som är bäst för barnet Socialtjänsten gör [...]


VÅRDNADSTVISTER STATISTIK

5 Mar 2018

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats på tio år, enligt statistik som SVT har tagit fram. Trots att alla Sveriges kommuner förmedlar familjerådgivning och samarbetssamtal så ökar alltså antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol. Antalet har fördubblats på de tio åren som undersökts mellan 2007 och 2016. Antalet har ökat från 3 247 till [...]


HUR LÅNG TID TAR EN VÅRDNADSTVIST?

25 Jan 2018

Hur lång tid en vårdnadstvist tar i praktiken varierar från fall till fall. Det beror också på hur saken handläggs. Man kan i sammanfattning säga att en vårdnadstvist som slutar med en överenskommelse vid första sammanträdet i tingsrätten tar 3-5 månader. Om det inte blir någon överenskommelse då och det skall göras en vårdnadsutredning får [...]


VÅRDNADSTVIST PAPPA | Tips för fäder

18 Dec 2017

Hamnar man som pappa i ett underläge i en vårdnadtvist? Vi reder ut begreppen i denna artikel. Kontakta oss gärna om du behöver råd. Att vara pappa i en vårdnadstvist Att som pappa hamna i en vårdnadstvist kan för många män kännas hopplöst. Man upplever det som att samhället beslutat på förhand att mammor automatiskt [...]


UNDERHÅLLSBIDRAG | UNDERHÅLLSTÖD

27 Nov 2017

Vem ska betala underhållsbidrag? Hur räknar man ut beloppet? Det skriver vi om här. Vi förklarar begrepp som förbehållsbelopp och underhållsstöd. Underhållsbidrag är ett månatligt belopp mellan föräldrar som ska användas till utgifter för barnets försörjning. Om barnet bor stadigvarande hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om barnet bor växelvis lika mycket [...]


RÄTTEGÅNGSKOSTNADER VÅRDNADSTVIST | VEM BETALAR?

27 Oct 2017

Läs om vad som gäller för rättegångskostnader vid vårdnadstvist. Vi förklarar begrepp som rättsskyddsförsäkring och rättshjälp.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Vem betalar rättegångskostnader vid en vårdnadstvist? I familjemål är huvudregeln att vardera parten betalar för sina egna rättegångskostnader och aldrig för den andres. Detta gäller oavsett man vinner eller förlorar målet. Kostnaderna kan bestå av ombudskostnader, kostnader för [...]


VÅRDNADSUTREDNING | Hur går en vårdnadsutredning till

6 Oct 2017

I denna artikel förklarar vi hur en vårdnadsutredning går till. Om du har några frågor gällande vårdnadsfrågor är du välkommen att kontakta oss. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Hur går en vårdnadsutredning till? När en domstol får in en stämningsansökan från en förälder som vill ha ensam vårdnad om sitt barn ger som regel tingsrätten socialtjänsten uppdraget [...]


ANSÖKA OM ENSAM VÅRDNAD

6 Oct 2017

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad? Det reder vi ut i den här artikeln. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Ansöka om ensam vårdnad Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätt att fatta alla beslut rörande barnet, till exempel var det ska [...]


ENSAM VÅRDNAD BLANKETT? SÖKA ENSAM VÅRDNAD

6 Oct 2017

Det finns ingen speciell blankett som används för att ansöka om ensam vårdnad. Här förklarar vi hur processen för att söka ensam vårdnad går till. Kostnadsfri rådgivning 8-20   Utgångspunkten när par med barn separerar är alltid att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, alltså att de även i fortsättningen ska samarbeta kring viktiga beslut rörande [...]


EN FÖRÄLDER FLYTTAR – VAD HÄNDER MED VÅRDNADEN?

3 Oct 2017

En förälder flyttar - vad händer med vårdnaden? Vad gäller egentligen när en förälder väljer att flytta till ett annat land? Här går vi igenom vad som gäller angående vårdnad och boende vid en sådan flytt. Föräldrabalken, kapitel 6, reglerar frågor om vårdnad, umgänge och barns boende. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att [...]


Experter på familjerätt och vårdnadsfrågor