^

Vårdnadstvist - Juridisk hjälp vid ärenden som rör vårdnad

Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad

Vi kan hjälpa dig i en vårdnadstvist. Våra erfarna jurister inom familjerätt lotsar dig genom en svår process.

Kontakta oss idag via formuläret på kontaktsidan. Vi bistår med telefonrådgivning, avancerad juridisk hjälp eller stöd vid ärenden som gäller familjerätt och vårdnadstvister. Vi har även jourtelefon med bemanning 24 timmar om dygnet. Vi har inledningsvis kostnadsfri rådgivning.

Vad är en vårdnadstvist?

Nedan reder vi ut begreppen kring hur en vårdnadstvist går till och vad som gäller för ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Det kan hända, efter att man har beslutat sig för att gå skilda vägar, att det är svårt att enas om vem som skall ha vårdnaden för barnet eller barnen. Det ideala är förstås om man kan enas om gemensam vårdnad så att barnet får tillgång till sina föräldrar lika mycket. Emellertid händer det ibland att kommunikationen inte fungerar och att man då måste ta professionell hjälp för att hitta en hållbar lösning.

I vissa fall kan det också handla om att barnet måste skyddas från en förälder som är våldsam, utnyttjar barnet eller befinner sig i en livssituation som inte är lämplig för barnet att vistas i. Det är i lägen som dessa som det kan bli nödvändigt med att påbörja en vårdnadstvist för att få ett juridiskt beslut på hur det skall se ut för barnet i deras vardag.

En vårdnadstvist är en rättslig process där man ansöker om att få ensam vårdnad om sitt barn, om man anser att den andra föräldern/vårdnadshavaren inte är lämpad att ta beslut kring barnets vårdnad, som bland annat omfattar boende, skolgång och ingående av avtal som rör barnet.

ett barns händer

Det är nog få som väntar sig att de skall hamna i ett sådant här läge när de skaffar barn. Saker kan dock förändras i livet och när känslorna svallar kan det hända att du både säger och gör saker som inte är till fördel varken för barnet, dig själv eller din före detta partner.

Är man arg på sin före detta är det också lätt hänt att man försöker svartmåla denna person inför barnen så att de ska välja sida. Att komma ihåg att barnet har rätt till att ha en egen uppfattning om den andra föräldern kan vara svårt när man själv bara ser det negativa i henne eller honom.

När det blir så svårt att kommunicera att detta går ut över barnet så att de får en otrygg tillvaro är det istället bättre att försöka hitta en lösning via en vårdnadstvist. Då beslutas det vem det är som har rätt att ta beslut som gäller barnet, så att det inte blir en konflikt varje gång något måste bestämmas. Den förälder som tilldelas vårdnaden har då rätt att själv fatta beslut utan godkännande från den andra föräldern.

Visserligen kan man genomföra en vårdnadstvist utan juridisk hjälp men då en vårdnadstvist är en emotionell tvist rekommenderas att man anlitar en jurist för att få stöd av någon som kan lag och praxis och som dessutom kan föra din talan. Det är lätt att man blir upprörd eftersom det rör ens eget barn och det är viktigt att alla fakta framställs på ett sakligt sätt så att rätten kan besluta utifrån vad som faktiskt har hänt och hur förhållandena ser ut hos respektive person.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten

Huvudregeln är att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och tillsammans besluta kring barnets skolgång, anförskaffande av passhandling och andra juridiska beslut. I det fall där föräldrarna inte kan enas kring hur vårdnaden skall se ut för barnet gör rätten en bedömning och kan antingen besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller att en av föräldrarna skall ha enskild vårdnad.

De faktorer som avgör är bland annat utsikterna för att ett samarbete mellan föräldrarna kan komma att fungera, om någon av personerna är direkt olämplig som vårdnadshavare samt hur parterna själva ställer sig till frågan. Om båda föräldrarna motsätter sig en gemensam vårdnad måste rätten besluta om enskild vårdnad för en av parterna.

I de fall då rätten beslutar om enskild vårdnad för en av föräldrarna beslutas även hur umgänget för den andra föräldern skall se ut. Normalt sett har förälder som förlorar vårdnaden ändå alltid rätt till umgänge med sitt barn.

Vad innebär juridisk vårdnad/ensam vårdnad i praktiken?

Många tar fel på innebörden av ensam vårdnad. Därför är det bättre att nämna denna juridiska vårdnad. Det innebär inte att man kan frånta den andra föräldern rätten till umgänge. Däremot så är man som vårdnadshavare ansvarig för alla de juridiska beslut som tas gällande barnet och för att barnet har de grundläggande behov som man är skyldig som förälder att tillgodose. Det gäller bland annat trygghet, omvårdnad, skolgång och annan fostran.

Man är också skyldig att se till att barnet behandlas med respekt för sin person och att de inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkning. Den som är vårdnadshavare är ansvarig för hanteringen av myndighetskontakter och kontakt med sjukvård (i vissa ärenden kan det till exempel bli aktuellt att kontakta en barnpsykolog), hantering av pass och andra identitetshandlingar.

Att vara vårdnadshavare innebär alltså inte att man har rätt att besluta fritt kring barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Det normala är att den andra föräldern har rätt till umgänge, såvida inte särskilda skäl föreligger för att denna person är olämplig för att träffa barnet. Det beslutas vanligen i samband med vårdnadstvisten hur umgänget skall se ut.

Innan man påbörjar en vårdnadstvist bör man försöka ha samarbetssamtal på familjerätten. Detta är en frivillig åtgärd och man kan inte tvinga den andra föräldern att delta i samarbetssamtal.

Den som hindrar den andra föräldern från att träffa barnet kan göra sig skyldig till umgängessabotage. Att förhindra den andra föräldern från att träffa barnet är en tungt vägande faktor när domstolen beslutar om vårdnaden

I svåra fall där det råder stor risk för att barnet skadas av umgänge med den andra föräldern kan umgängesrätten fråntas. Detta gäller vanligen fall där sexuella övergrepp eller våld har förekommit från personen i fråga. Uppenbar risk för att barnet kan komma att föras bort från sin hemort, exempelvis till ett annat land, kan också göra att umgängesrätten fråntas den ena föräldern.

Generellt sett är det dock umgänge med båda föräldrarna som är målsättningen.Anledning till konflikter

Det finns olika anledningar till att konflikter uppstår så att det går så långt att man måste genomföra en vårdnadstvist. Att den andra föräldern är våldsam, har alkohol- eller drogproblem eller på annat sätt lever i en miljö som är skadlig för barnet är orsaker som kan göra det svårt att samarbeta och gemensamt ta beslut kring barnet. Man känner att barnet behöver skyddas från denna person och den miljö som han eller hon lever i.

I vissa fall kan det vara till fördel att genomföra en vårdnadstvist. Om konflikterna som uppstår påverkar barnet negativt bör man ansöka om ensam vårdnad.

Hur kan vi hjälpa?

Vi kan erbjuda dig möjligheten att få kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller e-post. Du är välkommen att kontakta oss och få rådgivning kring ditt ärende oavsett var i Sverige du bor. Vårt kontor ligger i Stockholm men vi kan hjälpa dig vart i Sverige du än bor.

Många är rädda för att en vårdnadstvist är dyr. Så behöver det inte vara. I många fall kan kostnader för juridiska ärenden täckas av din hemförsäkring eller av allmän rättshjälp.

Om du har en hemförsäkring ingår i de flesta fall ett rättsskyddsmoment. Ditt försäkringbolag betalar då mellan 75 – 80 % av dina ombudskostnader.

Om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker en vårdnadstvist kan du i vissa fall få rättshjälp.

Kontakta oss så berättar vi mer och går igenom hur vi kan hjälpa just dig i frågor gällande vårdnad.

Har barnen något att säga till om vid en vårdnadstvist?  

Vid en vårdnadstvist så tar man alltid hänsyn till barnets vilja i beaktande av barnets ålder och mognad. Barnet får oftast komma till tals för att i så stor grad som möjligt påverka i vilken riktning det avgörande beslutet ska gå. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets vilja. Ett spädbarn eller en trettonåring har inte samma erfarenhet och referensramar och därför måste man vid det första fallet fatta ett beslut över huvudet på barnet vid en vårdnadstvist. Detta är också naturligt då spädbarn och barn upp till fyra års ålder knappast vet vad som pågår.

Det är vidare svårt att veta hur mycket man ska lyssna på yngre barn vid en vårdnadstvist. Talar barnet sanning? Försöker barnet att vara snäll mot sina föräldrar? Har barnet blivit påverkat? Tyvärr är det sistnämnda ett stort problem vid vårdnadstvister genom att den ena föräldern – så att säga – kan plantera ord i barnets mun. Resultatet blir då i slutändan missvisande.

Trots att det å ena sidan finns en missbrukande förälder och å andra en normal förälder kan vårdnadstvisten bli svårlöst. En missbrukare är ofta en skicklig manipulatör och kan på så sätt övertyga barnen om vad de ska säga, t.ex. att pappa blir ledsen, att man aldrig mer få se pappa och att pappas liv blir förstört. Detta är svårt för barnen att höra och det finns därför en risk för att barnen säger saker för att glädja pappa snarare än att se till sitt eget bästa.

Domstolens ansvar vid en vårdnadstvist

Här har domstolen dock ett väldigt stort ansvar som sköts för det mesta. Man ser helt enkelt igenom sådana saker vid en vårdnadstvist och detta gör man genom samtal med barnet i fråga samt – naturligtvis – vittnesmål från andra personer som är direkt involverade i denna vårdnadstvist. Ett barns ålder är alltså direkt avgörande för hur tungt dennes ord väger in i en vårdnadstvist – ålder och mognad, då det kan skilja många år just i mognad mellan två tretton-åringar.

Men att barnen alltid får komma till tals vid en vårdnadstvist är självklart – dock så väger, som sagt, inte alla ord lika tungt. Här får man helt enkelt lita på att en grundlig genomgång har gjorts innan ett beslut fattas och att man alltid ser till just barnens bästa – oavsett vad de säger.

Det är ju också därför en vårdnadstvist är så svår att lösa då hela familjens framtid kommer att förändras i grunden – oavsett vad utslaget blir. En objektiv och påläst domstol är därför det viktigaste som finns vid en vårdnadstvist och det har vi – tack och lov – i Sverige, till skillnad mot många andra länder i världen.

Artiklar om vårdnadstvister och familjerätt

I artikelsektionen kommer vi regelbundet att lägga artiklar som berör vårdnadstvister och relaterade ämnen. Här hittar du samtliga artiklar. 

Konsekvenser av hemundervisning för barn och ungdomar

15 nov 2021

Sedan 2011 är det i princip olagligt att bedriva hemundervisning i Sverige i annat fall än sjukdom eller mycket särskilda skäl. Det är ett politiskt beslut som tagits för att värna om alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Trots att det kan verka vara en ganska odramatiskt lagändring har det lett till att flera [...]


Umgängessabotage – detta gäller

12 okt 2021

Vad är umgängessabotage? I denna artikel förklarar vi vad umgängessabotage är och vilka åtgärder man kan vidta för att motverka detta.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Med umgängessabotage menas att en förälder medvetet försöker försvåra eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan ske på olika sätt; genom att upprepade gånger hävda att barnet är [...]


Vem kan bli förmyndare?

16 apr 2021

En förmyndare är vanligen en förälder till ett barn och där denne har ansvaret över barnets ekonomi fram till dess att barnet i fråga blir myndig och fyller 18 år. Kan vem som helst bli förmyndare? Som förmyndare ansvarar man för sina barns ekonomiska angelägenheter och förvaltar egendomen. Som vårdnadshavare så ger man barnet allt [...]


Kan man bli myndighetsförklarad i förtid?

10 mar 2021

Kan man bli myndighetsförklarad i förtid? Det enkla svaret på den frågan är nej. Man kan inte bli myndighetsförklarad i Sverige i förtid utan man måste vänta tills den dagen då man fyller 18 år. Det kan finnas situationer som gör att ett barn eller en ungdom kan känna att man själv vill ta ansvar [...]


Vilka dömer i en vårdnadstvist?

24 nov 2020

En vårdnadstvist, eller vårdnadsmål som det heter på juristspråk, är i grunden ett tvistemål, som har sin början i att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten av den ena föräldern mot den andra. De som dömer är oftast en domare och tre nämndemän. De som dömer i en vårdnadstvist Detta sker vanligen genom ett juridiskt [...]


Fakta om samarbetsavtal

15 sep 2020

I stället för att starta en vårdnadstvist i domstol kan föräldrar ansöka om ett samarbetssamtal hos sin kommun.  Vad är ett samarbetsavtal? I många fall fungerar det utmärkt för skilda eller separerade föräldrar att komma överens om barnets framtida vårdnad, boende, umgänge. Men i de fall de har svårt att komma överens kan det finnas [...]


Experter på familjerätt, vårdnad och umgängesfrågor