Rättvis bedömning vid vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist ska rätten besluta om huruvida vårdnaden om ett barn ska vara fortsatt gemensam mellan barnets föräldrar, eller om den förälder som stämt den andra på vårdnaden ska tilldelas ensam vårdnad. Det är ett beslut som måste föregås av en noggrann utredning av barnets situation.

Rättens utgångspunkt är alltid att vårdnaden om barnet ska vara fortsatt gemensam, och om ensam vårdnad ska utses ska en rättvis bedömning göras om vem som är mest lämplig att ha vårdnaden om barnet

Till sin hjälp har rätten då socialtjänsten, som inför ett vårdnadsärende gör en grundlig utredning där man pratar med föräldrarna och även andra vuxna med inblick i barnets förhållanden, till exempel skolpersonal. Rättens utgångspunkt är alltid att vårdnaden om barnet ska vara fortsatt gemensam, och om ensam vårdnad ska utses ska en rättvis bedömning göras om vem som är mest lämplig att ha vårdnaden om barnet. I mer än 90% av fallen där rätten dömer till ensam vårdnad är det dock mamman som får vårdnaden.

Ensam vårdnad endast vid svåra samarbetsproblem

För att rätten ska döma till ensam vårdnad krävs att det finns såpass långvariga och allvarliga samarbetsproblem mellan föräldrarna att det helt enkelt inte är möjligt för dem att samarbeta kring vårdnaden. Det kan bero på att föräldrarna är osams, men det kan också bero på att föräldrarna bor långt ifrån varandra. Oftast är det den förälder hos vilken barnet har sitt stadigvarande boende som tilldelas vårdnaden. En förutsättning är dock att denna förälder anses kunna tillgodose barnets rätt till umgänge med den andra föräldern.

Svårt för socialtjänsten att alltid vara opartisk

I praktiken ska en förälder inte tilldelas ensam vårdnad om denne medvetet saboterat samarbetet med den andra föräldern, till exempel genom att göra sig onåbar, provocera fram gräl eller felaktigt anklaga den andra föräldern för att inte ta sitt ansvar. I en vårdnadstvist står ord ofta mot ord, och för socialtjänsten är det inte alltid lätt att veta vad som är sant och falskt. Dessutom ska en utredning alltid grunda sig på vad som anses vara bäst för barnet, vilket kanske gör att man på ett tidigt plan, medvetet eller omedvetet, väljer sida i konflikten och därefter väljer att tolka fakta på ett sätt som gynnar den ena av föräldrarna.

Hur får man en rättvis bedömning?

En vårdnadstvist är en konflikt, och som alla konflikter omgärdas den av mycket känslor och inte sällan anklagelser och hårda ord parterna emellan. Det är i princip omöjligt att på egen hand hålla huvudet kallt och föra sin egen talan i en vårdnadstvist, särskilt när ens före detta partner kastar anklagelser och kanske till och med lögner mot en i syfte att få en fördel i tvisten.

Därför ska du alltid låta dig företrädas av en advokat i en vårdnadstvist, som kan hjälpa dig genom processen och göra att du får en rättvis bedömning i rätten. En advokat kan hjälpa dig att samla in fakta och handfasta bevis på hur du är som förälder, och att bemöta anklagelser utan att gå i affekt. Att hålla sig lugn i en vårdnadstvist innebär alltid en fördel, eftersom du visar att du är en ansvarstagande person som sätter ditt barns bästa framför konflikten med den andra föräldern.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
17 Jan 2024