UNDERHÅLLSBIDRAG | UNDERHÅLLSTÖD

Vem ska betala underhållsbidrag? Hur räknar man ut beloppet? Det skriver vi om här. Vi förklarar begrepp som förbehållsbelopp och underhållsstöd.

Underhållsbidrag är ett månatligt belopp mellan föräldrar som ska användas till utgifter för barnets försörjning. Om barnet bor stadigvarande hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna förekommer vanligtvis inget underhållsbidrag.

Föräldrarna gör själva upp om underhållsbidragets storlek genom att räkna på egna inkomster (bådas) och utgifter för barnet. Om föräldrarna inte kommer överens om storleken på underhållsbidraget kan en domstol besluta om det.

Föräldrarna är skyldiga att försörja barnet till dess 18-årsdag, och försörjningsplikten förlängs om barnet fortfarande går i skolan då, dock längst till dess 21-årsdag.

Räkna ut beloppet

Bidraget är tänkt att hjälpa till att täcka barnets kostnader för fritidsaktiviteter, mat, hygien samt försäkringar. Med dessa kostnader får man en bild av hur utgifterna för barnet ser ut över en månad. Denna summa ställs sedan mot föräldrarnas inkomster, inte bara den underhållsskyldiges.

För att få hjälp att räkna ut underhållsbidragets storlek kan man vända sig till Försäkringskassan. Här finns även avtalsmallar för underhållsbidrag samt en e-tjänst för att beräkna beloppet.

Försäkringskassan har inte till uppgift att bestämma om underhållets storlek, utan deras uppdrag består i att hjälpa föräldrarna att komma överens om ett belopp som båda är nöjda med, för att främja deras relation och därmed gynna barnet.

Förbehållsbelopp

Den underhållsskyldige har när den egna inkomsten beräknas rätt att räkna bort egna levnadsomkostnader, underhållsplikt för eventuella andra barn, samt försörjningskostnader för sambo och eventuella bonusbarn. Detta kallas förbehållsbelopp.

Underhållsstöd

Om den underhållsskyldige föräldern inte betalar ut underhållsbidraget eller på grund av sin ekonomi inte klarar av att betala, kan försäkringskassan betala ut ett underhållsstöd till denne som täcker beloppet. Den underhållsskyldige blir då vanligen återbetalningsskyldig för hela eller delar av detta belopp.

Ändring av underhållsbidraget

Om föräldrarna av någon anledning vill ändra underhållsbidraget, till exempel om omkostnaderna för barnet plötsligt höjts, kan det göras även om beslut tidigare tagits i domstol. Föräldrarna kan då vända sig till en advokat eller till socialnämnden och få hjälp att skriva ett nytt avtal.

Om man inte kommer överens

Under ett barns uppväxt kommer det garanterat tillfällen då man blir oense om underhållsbidraget. Det bästa är då att i lugn och ro sätta sig ned och försöka komma överens. Man kan alltid vända sig till familjerätten, Försäkringskassan eller en advokat med kunskap inom familjerätt för att försöka få till stånd ett nytt avtal.

Om det ändå inte går att komma överens kan en förälder vända sig till en advokat specialiserad på familjerätt och få hjälp att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som då beslutar om underhållsbidraget. 

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
27 Nov 2017