Omedelbart omhändertagande

Om förhållandena eller miljön kring ett barn eller ungdom anses farliga har Socialnämnden en skyldighet att omedelbart omhänderta barnet och omlokalisera det till ett nytt hem där det är skyddat från fara.

Beslut om att omhänderta barn fattas av socialnämnden, socialnämndens ordförande eller av en socialsekreterare efter att denne utrett fallet. Det är även de som bestämmer var barnet skall placeras.

Inom en vecka efter det att omhändertagandet skett skall socialsekreteraren skicka en skrivelse till förvaltningsrätten där socialnämndens beslut förklaras. Förvaltningsrätten bestämmer sedan om omhändertagandet skall fortsätta eller avslutas.

Offentligt biträde – företräder barnet och vårdnadshavaren

Barnet och vårdnadshavaren har rätt att bli representerade av var sitt offentligt biträde. Det offentliga biträdet är kostnadsfritt. Ett offentligt biträde är en advokat som fungerar som ombud för barnet eller vårdnadshavaren i förvaltningsrätten och kammarrätten samt inför socialnämnden. Det är socialsekreterarens skyldighet att meddela förvaltningsrätten att det behövs ett eller flera offentliga biträden.

Efter omhändertagandet

I direkt anslutning till omhändertagandet gör socialsekreteraren en större utredning med fokus på förhållandena kring barnet. Därefter görs en bedömning med ett förslag till beslut. Om barnet och vårdnadshavaren accepterar den behandlingsplan som socialsekreteraren lägger fram under utredningen är inte omhändertagandet nödvändigt längre och kan därför upphöra.

I de fall där man inte kommer överens fortsätter socialnämnden att ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Detta sker enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 1990:52, även kallad LVU. Ansökan från socialnämnden måste göras inom fyra veckor från det att barnet tvångsomhändertas. Om det inte kommer en ny ansökan inom den tiden upphör omhändertagandet. Beslutar förvaltningsrätten att barnet skall fortsätta omhändertas påbörjas den behandlingsplan som socialsekreteraren lagt fram.

Placering av ett tvångsomhändertaget barn

Var barnet placeras beror på barnets specifika behov. I de flesta fall förs barnet först till ett utrednings- eller behandlingshem. Behövs psykiatrisk utredning eller vård kan barnet tas till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik för behandling och utredning. Barn och ungdomar som omhändertas kan även placeras i familjehem.

Man försöker placera barnet eller ungdomen så nära hemmet som möjligt, tyvärr finns det inte alltid plats och då kan det bli så att barnet placeras långt hemifrån.

Om det rör sig om en ungdom som har missbruksproblem eller är kriminellt belastad kan denne föras till ett behandlingshem där det finns möjlighet att låsa in och bevaka personen mer noggrant under en kortare tid. Det brukar röra sig om cirka två månader men det kan bli en längre tid än så om det finns särskilda skäl.

Vårdnadshavare och barn över 15 år får ett skriftligt fastställande om placeringen och hur man skall gå tillväga för att överklaga beslutet.

Barnets kontakt med föräldrarna under omhändertagande

Föräldrarna brukar få ha fortsatt kontakt med barnet eller ungdomen via telefon och får hälsa på i familjehemmet eller på behandlingshemmet. Även andra personer som står barnet eller ungdomen nära kan, om de blir godkända av föreståndaren på behandlingshemmet och av den ansvariga socialsekreteraren, få besöka eller ringa barnet i fråga. Var tredje månad tar socialnämnden ställning till om beslutet om omhändertagande skall stå fast. Man kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Kostnad för föräldrarna

Föräldrarna måste bidra till kommunens kostnader för sitt omhändertagna barn när det bor på behandlingshem eller i familjehem. Den exakta summan beror på vad föräldrarna har för ekonomiska förutsättningar, hur deras sociala situation ser ut samt hur många andra barn de har.

Det högsta belopp som föräldrarna kan behöva betala är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Underhållet är just nu 1673 kronor per månad tom den dess att barnet fyller 11 år, 1823 kronor per månad tom det att barnet fyller 15 år och 2223 kronor per månad från och med att barnet har fyllt 15 år tills dess att barnet blir myndigt.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
15 Mar 2022