Gemensam vårdnad regler | Boende, skola, underhåll

Vilka regler gäller när man har gemensam vårdnad? Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm.Regler kring gemensam vårdnad

Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sin föräldrar. För att säkerställa det har föräldrar som är gifta vid barnets födsel automatiskt gemensam vårdnad om barnet, dvs de är båda ansvariga för frågor som rör barnets väl, som exempelvis boende och skolgång. Är föräldrarna inte gifta vid barnets födsel får de gemensam vårdnad efter att ha anmält det till socialnämnden. Mannen måste också genomgå ett faderskapstest som visar att han är barnets biologiska far.

Gemensam vårdnad efter skilsmässa

Om föräldrarna skiljer sig eller separerar fortsätter de ändå att ha gemensam vårdnad, om de inte båda motsäger sig det. Är de oense om vårdnaden, t ex om den ena föräldern vill ha ensam vårdnad och den andra gemensam, kan de söka hjälp hos kommunen för samarbetssamtal. Lyckas de ändå inte komma överens blir det tingsrätten som får avgöra hur vårdnaden fördelas. Om inga synnerliga skäl föreligger, som att den ena föräldern befinns vara uppenbart olämplig att ta hand om barnen, blir rättens beslut oftast gemensam vårdnad, med barnets bästa i åtanke.

Efter en skilsmässa kan det vara svårt att komma överens, och blir situationerna låsta är det inte ovanligt att konflikten tas upp i tingsrätten, något som kan kännas obehagligt och svårt. Då är det viktigt att ha ett juridiskt ombud med god kunskap och erfarenhet av familjerätt som kan se situationen utifrån och föra ens talan.

Skolgång och boende

Barnets vårdnadshavare har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som har ingripande betydelse för barnet. Med ingripande betydelse menas här frågor som är viktiga för barnets trygghet och framtid, som t ex skolgång och boende. Vid gemensam vårdnad krävs det alltså att föräldrarna är överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv. Den ena föräldern har med andra ord inte rätt att flytta barnet till en annan skola utan den andra förälderns medgivande, eller att flytta med barnet till annan ort.

Den förälder som har barnet mest hos sig har rätt att på egen hand ta beslut gällande den dagliga omsorgen, som fritidsaktiviteter, kläder, sovtider och annat. I en del kommuner innefattas även förskola i den här typen av daglig omsorg, men det varierar från kommun till kommun.

Underhållsidrag

Det vanligaste efter en separation är att barnet bor växelvis hos båda sina föräldrar, vanligtvis en vecka i taget. Om barnet bor mer sällan hos någon av föräldrarna ska den föräldern betala ett underhållsbidrag, som man antingen kommer överens om sinsemellan eller bestäms i domstol. I frågor om underhållsbidrag kan det vara bra att tillfråga en sakkunnig jurist som kan hjälpa till med beräkningarna.

Vad gäller barnbidraget så kan det delas upp och betalas med hälften var till föräldrarna. För det krävs då att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. En förälder kan begära att få hela barnbidraget om den har barnet boende hos sig merparten av tiden.

Föräldrabalken

Vill du veta mer kring regler och lagar gällande gemensam vårdnad rekommenderar vi att du läser igenom Föräldrabalkens sjätte kapitel, som tar upp frågor kring just vårdnadshavande. Du är också välkommen att vända dig till oss med dina frågor!

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
12 May 2022