Konsekvenser av hemundervisning för barn och ungdomar

Sedan 2011 är det i princip olagligt att bedriva hemundervisning i Sverige i annat fall än sjukdom eller mycket särskilda skäl. Det är ett politiskt beslut som tagits för att värna om alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Trots att det kan verka vara en ganska odramatiskt lagändring har det lett till att flera familjer flyttat ifrån Sverige till Åland då det är lagligt att bedriva hemundervisning där. Mellan 2012 och 2019 ökades andelen som fick hemundervisning på Åland med 59 barn.

Studier på barn som hemundervistas

Det är det svårt att veta exakt vad det blir för konsekvenser av att hemundervisa barn då det tidigare inte gjorts några omfattande studier av det i Norden. Dock har man gjort flertalet stora studier i USA där nästan alla gett samma utslag och hemundervisning har presenterats som en klar segrare. Men man kan inte säga tydligt om detta beror på att majoriteten av barnen som får hemundervisning kommer från välbemedlade hem med engagerade föräldrar än de som går i vanlig skola där den socioekonomiska tillhörigheten är mer blandad. Generellt klarar sig barn till engagerade och välbärgade föräldrar bättre i skolan och i arbetslivet än fattiga barn med mindre närvarande föräldrar.

Studier som utförts under Corona-pandemin

Under pandemin 2020-2021 då flera skolor stängde både i Sverige och ute i Europa gjordes dock försök att studera hur hemundervisningen fungerade. Även om alla resultat inte kommit in och fortfarande behandlas kan man se att en stor del av både lärare och elever tycker det fungerat mycket dåligt.

I Sverige har de flesta barn som inte varit i skolan fått undervisning genom olika onlineplattformar men i större delen av Europa har föräldrar och barns fått klara sig själva. Det har lett till att vissa barn under den här tiden inte fått mer än en eller två undervisningstimmar per dag. Flera forskare är rädda för att detta i framtiden kommer leda till ökade sociala klyftor samt psykisk ohälsa hos de barn som hamnat efter i undervisningen under den här perioden.

Vad kan man dra för slutsats?

Att jämföra dåligt uppstyrd hemundervisning som sker på grund av en krissituation med vanlig skola är såklart inte rättvist, men det är som ovanstående text beskriver också svårt att skilja på om det är hemundervisningen eller barnens generella hemmiljö som gör att de presterar bra på de amerikanska studierna.

Den svenska lagen är till för att skydda utsatta barn från otrygga hem och ge dem möjlighet till samma utbildning som deras kamrater. Om man skulle behöva testa varje hem där föräldrarna vill bedriva hemundervisning som säker och göra kontinuerliga kontroller av undervisningens kvalité så skulle det kräva mycket resurser. Frågan är om det då inte är bättre att lägga de resurserna på att göra skolan bättre för alla?

Ref:

Forskning och framsteg: https://fof.se/tidning/2020/10/artikel/vad-hander-nar-skolan-flyttar-hem

DN: https://www.dn.se/insidan/darfor-ar-hemundervisning-inte-tillatet-i-sverige/

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
15 Nov 2021