Umgängessabotage – detta gäller

Vad är umgängessabotage?

I denna artikel förklarar vi vad umgängessabotage är och vilka åtgärder man kan vidta för att motverka detta. Med umgängessabotage menas att en förälder medvetet försöker försvåra eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan ske på olika sätt; genom att upprepade gånger hävda att barnet är sjukt, inte dyka upp med barnet till planerade möten eller att resa bort med barnet då det skulle träffat den andra föräldern. Det kan också ses som umgängessabotage att baktala den andra föräldern inför barnet med resultatet att barnet får en negativ bild av den andra föräldern och inte vill träffa honom eller henne.

Umgängesrätten

Om föräldrarna till ett barn inte längre bor ihop har de antingen gemensam eller ensam vårdnad. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har ansvaret för att barnet får en trygg uppväxt och en god uppfostran. Man har också rätten att ta beslut gällande barnets skolgång och boende. Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en förälder har ensam vårdnad har barnet ändå rätt att regelbundet träffa och umgås med båda sina föräldrar. Denna rätt kallas för umgängesrätten.

Föräldrar kan själva komma överens om umgänget med barnet. Det vanligaste är ett så kallat växelvis boende, där barnet har sin hemadress hos en förälder men bor varannan vecka hos den andra föräldern. Om båda föräldrarna har nära till barnets skola eller dagis är det en lösning som brukar fungera bra. Om den andra föräldern bor längre bort är det vanligare att barnet bor på sin hemadress i veckorna och hos den andra föräldern varannan helg.

Sabotage

I de flesta fall kan föräldrarna själva eller genom samarbetssamtal hos familjerätten komma överens om dessa arrangemang. Hos familjerätten kan föräldrarna även få hjälp att skriva ett juridiskt bindande kontrakt rörande umgänget.

Det händer dock att en förälder trots detta medvetet försöker hindra den andra föräldern från att träffa barnet. Anledningen kan vara att det råder missämja mellan föräldrarna efter separationen och man vill hämnas genom att sabotera umgänget med barnet. Det kan också bero på att man har känt sig hotad av den andra föräldern eller att man misstänker att barnet far illa hos den andra föräldern.

Stämningsansökan och umgängesutredning

Om en förälder upplever sig utsatt för umgängessabotage kan hen lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Detta bör alltid ske i samråd med ett juridiskt ombud. När tingsrätten får in en ansökan om stämning kallar man först till ett möte för att höra föräldrarnas ståndpunkter i frågan. Därefter ger man i uppdrag åt socialtjänsten att utföra en umgängesutredning.

En umgängesutredning innebär att socialtjänsten gör intervjuer med föräldrarna och andra närstående, samt i vissa fall skolpersonal eller andra relevanta vittnen. När utredningen är klar och lämnats in till tingsrätten sker en huvudförhandling, en rättegång. Då hörs parterna i målet samt eventuella vittnen som skolpersonal, läkare etc.

Barnets bästa

Enligt lagen ska man alltid se till barnets bästa, och det är i de flesta fall ett regelbundet umgänge med båda föräldrarna. Att bryta mot umgängesrätten kan få allvarliga konsekvenser. Finner tingsrätten att man medvetet har saboterat umgänget mellan barnet och den andra föräldern kan man bli av med vårdnaden. Om inga särskilda skäl förekommer, som att barnet hos den andra föräldern löper risk att fara illa, eller den andra föräldern medvetet försummat sitt barn, kommer vårdnaden om barnet att tillfalla då den förälder som anses kunna tillgodose barnets rätt att träffa båda sina föräldrar.

Se bortom konflikten

Föräldrar gör alltid klokt i att se bortom de egna konflikterna och ha barnets bästa i fokus. Ett barn kan fara väldigt illa av öppen missämja mellan föräldrarna då de slits mellan två lojaliteter. Försök att få till stånd ett umgänge som gynnar barnet. Upplever man att barnet far illa hos den andra föräldern är det alltid bäst att vända sig till familjerätten eller till ett juridiskt ombud och snabbt försöka få till en lösning, än att medvetet försöka förhindra umgänge.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
12 Oct 2021