Hur gör man en anmälan till IVO?

Hur går man tillväga för att göra en IVO-anmälan? Här sammanfattar vi vad som gäller när det handlar om att informera Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om missförhållanden inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänsten.

Alla privatpersoner kan informera om missförhållanden eller göra en anmälan till IVO

Här är några exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs och där det kan vara aktuellt att kontakta IVO om man upptäcker allvarliga problem av någon art: sjukhus, ambulanssjukvård och vårdcentraler.

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är särskilda boenden för äldre, hemtjänst, personlig assistans, individ- och familjeomsorg, missbruks- och beroendevård och hem för vård eller boende för barn med mera.

Lämna in en anmälan till IVO

Ett tillsynsärende hos IVO kan påbörjas på flera olika sätt. En privatperson kan exempelvis lämna in en anmälan, exempelvis om vederbörande har utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom exempelvis socialtjänsten.

Enskilda personer som patienter eller deras närstående kan göra en IVO-anmälan med klagomål på verksamhet eller personal inom hälso- och sjukvård. Men det är viktigt att först vända sig till den verksamheten som utfört vården eller till patientnämnden.

När en anmälan eller ett klagomål kommer in bedömer IVO om ärendet ska utredas eller inte, med patientsäkerhetslagen som måttstock. Händelsen får inte ligga mer än två år tillbaka i tiden. Frågor som rör skadestånd och andra ekonomiska aspekter behandlas inte av IVO.

Anmälan skickas ut till berörda parter

När utredningen ska påbörjas skickar IVO den inkomna anmälan till de vårdgivare eller den personal som berörs av den. Samtidigt skickar man ut en begäran om de handlingar som kommer att behövas för att utreda det som hänt, detta kan vara patientjournaler och annan dokumentation. Dessutom får givetvis såväl vårdgivaren som personalen möjlighet att yttra sig om ärendet.

När dessa handlingar inkommit till IVO får patienten (i vissa fall kan det också vara personen som lämnat in anmälan) möjlighet att lämna synpunkter på anmälan och dess innehåll.

Ärendet avslutas med ett beslut

Ärendet avslutas sedan med ett beslut. Först upprättar IVO ett förslag till beslut som alla berörda parter får lämna synpunkter på. Beslutet skickas sedan till patienten/anmälaren eller verksamheten som blivit anmäld. Ett beslut från IVO kan inte överklagas.

Vilka konsekvenser leder ett beslut av IVO till? IVO redovisar sin bedömning om vårdgivaren eller den berörda personalen har följt lag eller annan föreskrift eller agerat på ett bra sätt med tanke på patientens säkerhet. Men några disciplinpåföljder döms inte ut av IVO.

Om verksamheten bedöms ha brister som bör åtgärdas som handlar om patientsäkerheten så kan man ta initiativ till vidare granskning av verksamheten eller dess personal.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
17 Jan 2022