EN FÖRÄLDER FLYTTAR – VAD HÄNDER MED VÅRDNADEN?

En förälder flyttar - vad händer med vårdnaden?

Vad gäller egentligen när en förälder väljer att flytta till ett annat land? Här går vi igenom vad som gäller angående vårdnad och boende vid en sådan flytt.

Föräldrabalken, kapitel 6, reglerar frågor om vårdnad, umgänge och barns boende. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att bestämma i frågor som berör barnen. Frågan om boende för barnen kräver samtycke från båda föräldrarna. Endast i vissa specifika undantagsfall får den ena föräldern fatta egna beslut som berör barnen. I föräldrabalken beskrivs dessa undantag.

Flytt inget viktigt undantag

En förälder som flyttar och vill att barnet ska bo i ett annat land är inget sådant undantag eftersom det anses vara ett alldeles för stort ingripande i barnets liv. Ska barnet flytta till ett annat land så krävs det således att båda föräldrarna är överens. Ska en förälder flytta till ett annat land och ha barnet med sig fast den andre föräldern inte vill så måste vederbörande alltså i de allra flesta fall redan ha ensam vårdnad av barnet.

Det enklaste och minst konfliktframkallande sättet att få ensam vårdnad är att kunna upprätta ett frivilligt avtal. Här utgår vi dock från att ett sådant avtal inte var möjligt på grund av föräldrarnas oenighet i frågor som rör deras gemensamma barn.

Om man inte lyckas komma överens efter samarbetssamtal så återstår en vårdnadstvist. I rätten ska alltid barnets bästa vara avgörande för beslutet, och gemensam vårdnad är alltid det man siktar på i utgångsläget.

Speciella omständigheter

För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs att det föreligger speciella omständigheter. Det kan handla exempelvis allvarliga samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, eller missbruksproblem och våldsamheter inom familjen. Att en av föräldrarna ska flytta utomlands ses i de allra flesta fall inte som ett skäl för ensam vårdnad. Detta gäller oavsett vilka skäl som anges för flytten, som arbete eller längtan efter släkt och vänner.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
3 Oct 2017