HUR LÅNG TID TAR EN VÅRDNADSTVIST?

Hur lång tid en vårdnadstvist tar i praktiken varierar från fall till fall. Det beror också på hur saken handläggs.

Man kan i sammanfattning säga att en vårdnadstvist som slutar med en överenskommelse vid första sammanträdet i tingsrätten tar 3-5 månader. Om det inte blir någon överenskommelse då och det skall göras en vårdnadsutredning får man räkna med 8-12 månader, ibland längre tid. Överklagar någon därefter en dom från tingsrätten som tas upp av hovrätten kan det ta totalt 12-18 månader.

Vi ska här kort gå igenom vad det innebär att ha vårdnaden om ett barn och också beskriva de olika faserna i det som brukar benämnas vårdnadstvist, samt hur lång tid de brukar ta.

Vårdnad om barn

Att vara vårdnadshavare innebär att man är ansvarig för barnet såväl rättsligt som personligt Man är den som har både rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnet, till exempel bostadsort, daghemsplats, skolgång, rörande sjuk- och hälsovård mm. Man sörjer för barnets trygghet, utbildning och uppfostran. Att vara barnets vårdnadshavare är också att vara dess målsman. Vårdnaden upphör när barnet fyller 18 år.

Vårdnad och umgängesrätt

Om föräldrarna är gifta när barnet föds eller de senare gifter sig får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Är föräldrarna inte gifta är det modern automatiskt som får ensam vårdnad Föräldrarna kan dock ansöka om gemensam vårdnad hos socialnämnden så fort barnet är fött.

Även om en förälder har ensam vårdnad om barnet har barnet rätt att träffa den andra föräldern i enlighet med umgängesrätten. Den vårdnadshavande föräldern är skyldig att se till att barnet regelbundet träffar den andra föräldern. Missköts detta ansvar kan vårdnaden gå över till den andra föräldern.

Samarbetssamtal och familjeterapi

Om föräldrarna av något skäl är oense om vårdnaden av barnet kan man få hjälp att lösa konflikten hos kommunens Familjerättsenhet. Där erbjuds parterna samarbetssamtal och även familjeterapi för att komma till rätta med sina problem. Ofta grundar sig en konflikt kring vårdnad i en missämja mellan föräldrarna som härrör ur separationen. Föräldrarna kan få hjälp att se bortom de egna känslorna och sätta barnets behov i främsta rummet. Dessa samtal kan ta upp emot ett halvår.

Ofta hjälper samarbetssamtalen föräldrar att komma överens och enas för barnets bästa. Många inser att en rättegång riskerar att göra mer skada än nytta för barnet och relationen till den andra föräldern. I vissa fall går det dock inte att komma överens och det är då det vi i vardagligt tal brukar benämna vårdnadstvist utbryter.

Vårdnadstvist i tingsrätten

En vårdnadstvist inleds med att den förälder som vill ha egen vårdnad lämnar in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Parterna kallas sedan till ett första möte i tingsrätten, så kallad muntlig förberedelse, och redogör för sina ståndpunkter. Här försöker rätten skapa sig en bild av fallet och även få till stånd en förlikning mellan parterna. Lyckas inte det tar tingsrätten ett tillfälligt – så kallat interimistiskt - beslut kring vårdnaden och begär sedan en utredning från familjerätten. Denna brukar ta 3-4 månader.

Därefter framträder parternas juridiska ombud inför rätten och åberopar vittnen och annan bevisning.. Detta kan kräva flera sammanträden och sammanlagt kan det röra sig om flera månader, ibland över ett år innan rätten anser sig ha fått en fullständig bild av situationen. När rätten sedan börjar överläggningarna brukar en dom kunna avkunnas inom några veckor.

Som synes är en vårdnadstvist en utdragen process som oftast tar över ett, ibland så mycket som upp till två år. Väljer den förfördelade parten att dessutom överklaga förlängs såklart tiden ytterligare.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
25 Jan 2018