När en förälder flyttar utomlands | Umgänge och vårdnad

Efter en separation mellan föräldrar är det föräldrarnas skyldighet att komma överens om vårdnad och umgänge. Detta gäller såklart oavsett om en förälder vill flytta utomlands eller om båda föräldrarna bor kvar i samma stad. I Sverige fortsätter vårdnaden automatiskt att vara gemensam mellan föräldrarna efter en skilsmässa eller separation, om inte båda föräldrarna uttryckligen vill ha det på något annat sätt. Vidare har barnet umgängesrätt, det vill säga rätt att regelbundet träffa båda sina föräldrar, något som föräldrarna måste ta hänsyn till och tillgodose.

Med andra ord, en skilsmässa när man har barn ställer stora krav på att båda föräldrarna agerar på ett vuxet sätt och aktivt försöker visa välvilja och förmåga att samarbeta kring barnen. Den förälder som försöker sabotera umgänget eller baktala barnet inför den andra föräldern löper större risk att förlora vårdnaden i en vårdnadstvist.

Vill en förälder flytta utomlands, eller till en kommun långt bort från den andra föräldern, och den andra vårdnadshavaren inte går med på det, får han eller hon antingen ge upp sina planer eller inleda en vårdnadstvist och begära ensam vårdnad.

Vid gemensam vårdnad förutsätts föräldrarna samarbeta och tillsammans ta viktiga beslut som rör barnet. Ett sådant viktigt beslut, kanske det viktigaste, är var barnet ska bo. Barnet ska ha sin stadigvarande hemvist hos en av föräldrarna, men det innebär inte att den så kallade boendeföräldern har rätt att på eget bevåg flytta till annan ort med barnet, hur starka skäl man än anser sig ha. En förälder som vill flytta långt bort från den nuvarande bostadsorten, och därmed den andra föräldern, måste ha den andra vårdnadshavarens medgivande att göra så. Dessutom måste man ha en plan för hur umgänget ska kunna tillgodoses.

Man får inte besluta om flytt på egen hand

Vill en förälder flytta utomlands, eller till en kommun långt bort från den andra föräldern, och den andra vårdnadshavaren inte går med på det, får han eller hon antingen ge upp sina planer eller inleda en vårdnadstvist och begära ensam vårdnad. Det krävs dock synnerligen goda skäl att flytta för att rätten ska besluta till ens fördel. Att bara hänvisa till att man vill flytta närmare släkt eller för att man ska byta jobb räcker i regel inte. Rätten utgår alltid från vad som är bäst för barnet, och det är enligt synsättet i Sverige att bo nära och ha umgänge med båda sina föräldrar.

Om en förälder ändå tar med sig barnet utomlands

Det händer att föräldrar egenmäktigt tar med sig barn från Sverige till det egna hemlandet, utan den andra förälderns medgivande. Detta är naturligtvis uppslitande, och det strider mot svensk lag. Dessvärre är det inte alltid man från svenskt håll kan göra något åt saken. Lagarna i det andra landet kanske tillåter att den andra föräldern tagit med sig barnet dit, och ju längre tiden går blir det i regel svårare och svårare att få hem barnet. Här är det ändå alltid bäst att så snart som möjligt anlita en advokat och vända sig till svenska myndigheter för att få hjälp. Att själv åka ner och försöka ”ta tillbaka” barnet kan leda till fängelsestraff i det andra landet.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
12 Aug 2019