Nya förslag på förändring av umgängesrätten

Att en förälder är våldsam mot den andra föräldern har än så länge inte vägt tungt i vårdnadstvister. Men nu kommer nya förslag på förändring av umgängesrätten.

I en vårdnadstvist ska tingsrätten alltid utgå från barnets bästa. Om en förälder varit våldsam mot den andra föräldern behöver detta alltså inte påverka utslaget förutsatt att det inte direkt påverkat barnet. Detta är däremot något som många motsatt sig då man anser att barnet kommer att påverkas direkt eller indirekt av dessa våldshandlingar. I motionen 2019/20:3276 (S) tas just denna fråga upp.

Yrkandet

Yrkandet handlar om att en förälder varken ska få rätten till umgängesrätt eller delad vårdnad i det fall som våld har utförts inom hemmet. Detta oavsett om våldet riktats mot den andra föräldern eller andra barn. Det ska därmed inte krävas att våld utförts mot det specifika barnet för att personen ska nekas umgängesrätt och delad vårdnad.

Motivering bakom motionen

År 2017 släppte Riksorganisationen för kvinnojour och tjejjour en rapport där man granskat ett flertal domar med fokus på hur våld inom en familj (eller mot den andra vårdnadshavaren vid delad vårdnad) påverkat utslaget från tingsrätten gällande umgängesrätt och delad vårdnad. Det rapporten påvisade var att våld som utförts mot annan familjemedlem inte påverkade utslaget. Detta är även något som andra parter tidigare påtalat och ifrågasatt.

Den vanligaste situationen var delad vårdnad där en part ansökt om enskild vårdnad. En av orsakerna som lagts fram har då varit att den ena parten varit våldsam mot den andre. I de flesta resultat ansåg däremot tingsrätten att delad vårdnad skulle fortsätta så som tidigare.

Ett annat utslag var att mamman visserligen fick ensam vårdnad men att pappan fick umgängesrätt. Därmed kunde inte mamman få den distans till pappan som skulle vara behövlig vid återkommande misshandel – oavsett dess omfattning.

Det finns till och med utredningar (Se Barnet 2017) som påvisar situationer där ena föräldern dödat den andra föräldern utan att tingsrätten kunnat fastslå att mördaren skulle fråntas umgängesrätten. Att i detta fall hävda att ”barnets bästa” är att växa upp med pappan kan låta absurt. Men det förekommer fortfarande.

I motionen från de två S-politikerna poängteras att det inte kan vara förenligt med barnets bästa att behöva umgås, eller till och med växa upp med, en förälder som misshandlat eller till och med mördat den andra föräldern. Man hänvisar även till barnkonventionen och menar att svensk lagstiftning inte tar hänsyn till denna.

Ärendet på beredning

Förslaget lades fram för Riksdagen under slutet av 2019 vilka då ställde sig bakom motionen. Därefter går frågan ut på beredning där utskott och expertis ser på frågan utifrån flera perspektiv. Bland annat undersöks hur lagändringen kan skapas och implementeras utan att motsäga andra lagar.

Sista dagen för beredning i utskott är 21/4 – 2020. Därefter följer en vecka då eventuella justeringar kan ske innan trycklovet är 30/4 – 2020.

Bordläggning är planerad till 5/5 – 2020 varpå debatt i kammaren kan utföras 6/5 – 2020 då även beslut kommer tas i frågan. I underlaget kommer det framgå vilket datum som lagändringen eventuellt börjar gälla

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
2 Apr 2020