RÄTTEGÅNGSKOSTNADER VÅRDNADSTVIST | VEM BETALAR?

Läs om vad som gäller för rättegångskostnader vid vårdnadstvist. Vi förklarar begrepp som rättsskyddsförsäkring och rättshjälp. Vem betalar rättegångskostnader vid en vårdnadstvist?

I familjemål är huvudregeln att vardera parten betalar för sina egna rättegångskostnader och aldrig för den andres. Detta gäller oavsett man vinner eller förlorar målet.

Kostnaderna kan bestå av ombudskostnader, kostnader för vittnen, eventuell experthjälp mm.

Själva rättegången är kostnadsfri.

Undantag

Om den ena parten medvetet anses ha saboterat rättegången genom till exempel försummelse eller utebliven närvaro, eller gång på gång stämmer den andre på vårdnaden  kan dock rätten döma att denne får betala även motpartens rättegångskostnader.

Rättsskyddsförsäkring

Om man inte betalar sina rättegångskostnader själv finns det två sätt att få hjälp med kostnaderna.

Det ena sättet är genom sin privata hemförsäkring och det andra är genom statlig rättshjälp.

I många fall har man ett så kallat rättsskydd i sin hemförsäkring, vilken kan täcka omkostnader för juridiskt ombud mm vid en rättegång. Dock har försäkringsbolagen normalt sett  inskränkningar och förbehåll gällande separationer och äktenskapsskillnad i förhållande till vårdnadstvisten sålunda att det skall gå viss tid – till exempel 1 år – efter separationen innan vårdnadstvisten är ett faktum för att man skall få använda rättsskyddet.

I de fall rättsskyddet täcker rättegångskostnaderna uppgår självrisken normalt till  20% eller 25%. Det brukar även finnas ett tak på ersättningen. Detta kan variera med så mycket som 100. 000-250.000 kronor beroende på försäkringsbolag. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och hör dig för hur reglerna kring rättsskydd ser ut hos dem.

Rättshjälp

I vissa fall kan en person även vara berättigad till rättshjälp. Då betalar staten rättegångskostnaderna, dock bara för personens egna omkostnader, aldrig motpartens. För att ha rätt till rättshjälp krävs att man har en begränsad inkomst och förmögenhet och inte kan beviljas rättsskydd.

Sök alltid juridisk hjälp

Oavsett dina utsikter att få rättegångskostnaderna betalda bör man alltid söka hjälp av ett juridiskt ombud med erfarenhet av familjerätt vid en vårdnadstvist. Det är en komplicerad process som ofta kantas av missämja, anklagelser och skuldkänslor gentemot barnet och det är viktigt att ha någon vid din sida som kan föra din talan och bevaka dina rättigheter.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
27 Oct 2017