Socialnämndens roll i vårdnadsfrågor

I frågor som rör vårdnad och umgänge med barn efter en separation mellan föräldrarna spelar kommunens socialnämnd, via socialtjänsten, en stor roll. Av de ungefär 50 000 barn som varje år berörs av föräldrars separation är det ungefär 7 000 som blir föremål för en tvist om vårdnaden eller umgänget. Socialtjänstens uppgift är att hjälpa de familjer som hör av sig att lösa situationen och komma fram till samförstånd mellan föräldrarna utan att de ska behöva gå till domstol. Detta gör man genom att erbjuda samtal hos familjerätten och genom att utreda familjens situation och erbjuda förslag på lösningar.

I en vårdnads- eller umgängestvist får socialtjänsten i uppdrag att genomföra en omfattande utredning av barnets situation, som sedan ligger till grund för rättens beslut

Dock är det många fall som går till domstol och i en vårdnads- eller umgängestvist får socialtjänsten i uppdrag att genomföra en omfattande utredning av barnets situation, som sedan ligger till grund för rättens beslut. Även rätten har som mål att nå en överenskommelse mellan föräldrarna så snabbt som möjligt och få dem att hitta sätt att samarbeta, eftersom gemensam vårdnad generellt anses vara det bästa för barnet. Visar socialtjänstens utredning att barnet skulle må bättre av att vårdnaden enbart tillföll den ena föräldern blir det lättare för rätten att ta ett sådant beslut.

Samtal och stöd hos familjerätten

Varje stadsdelsförvaltning har en familjerätt, dit föräldrar som vill separera kan vända sig med frågor som rör vård, umgänge och boende. Familjerätten erbjuder stöd och samtal och de kan även vara behjälpliga med att upprätta vårdnads- och umgängesavtal och att vidimera dessa.

De föräldrar som hör av sig till socialnämnden i kommunen där de bor får hjälp att hitta en lösning på frågor de inte klarar av att lösa. I många fall leder kontakten med familjerätten till att man kommer överens och att en vårdnadstvist inte behöver uppstå.

Utredning i samband med vårdnadstvist

Om en överenskommelse mellan föräldrarna är omöjlig att få till leder det i regel till en vårdnadstvist, där någon av föräldrarna stämmer den andra föräldern på vårdnaden om barnet. En förälder som inleder en vårdnadstvist bör dock ha väldigt goda skäl till att vilja ha ensam vårdnad eftersom rätten alltid utgår från att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Vill man ha ensam vårdnad måste man kunna bevisa att den andra föräldern är ointresserad eller oförmögen att ta ansvaret kring vårdnaden och att ta beslut rörande barnet. Man bör även kunna bevisa att man själv har försökt samarbeta kring vårdnaden.

Även här spelar socialtjänsten en stor roll, genom den utredning man på rättens uppdrag utför. En vårdnadsutredning ska ske på så kort tid som möjligt, men samtidigt vara utförlig och ge en god bild av familjens situation. Av utredningen bör också framgå vad som är bäst för barnet i fråga om vårdnad och umgänge. Förutom samtal med föräldrarna och barnet bör socialsekreterarna även göra intervjuer med andra som står barnet nära, som släktingar och dagis- och/eller skolpersonal.

Inte lika överallt

Det har i undersökningar visat sig att kommunens socialnämnder har i varierande grad olika praxis och regelverk när det kommer till hur familjerätten och socialtjänsten arbetar, framför allt när det gäller utredningar.

"Kvaliteten i socialtjänsternas utredningar varierar kraftigt, både mellan olika kommuner och från fall till fall. Det är tydligt att kvaliteten på den hjälp man får från socialtjänsten är av olika kvalitet beroende på var man bor, så i viss mån är det lite av ett lotteri."

Tycker man att socialtjänsten har gett en slarvig eller felaktig bild av familjens situation i sin utredning, kan det vara bra att kontakta en advokat som kan hjälpa till med att föra ens talan i rätten och peka på bristerna i utredningen. Att ha en advokat vid sin sida i en vårdnadstvist är bra, eftersom det hjälper till att ge ett samlat och seriöst intryck i en stressig och uppslitande situation. En advokat med inriktning på familjerätt vet mycket om hur socialtjänsten jobbar och kan komma med underbyggd kritik mot en slarvigt genomförd eller partisk utredning.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
1 Nov 2018