Vårdnad vid missbruk

Att ha barn med en före detta partner som missbrukar alkohol eller droger ger upphov till mycket oro kring hur ens barn har det när det besöker den andra föräldern. Om man med säkerhet vet att den andra föräldern uppträder berusad eller drogad när han eller hon har barnet hos sig vill man så klart förhindra detta av hänsyn till barnet. Många i denna situation känner instinktivt att de vill söka ensam vårdnad om barnet.

Inget barn ska behöva riskera att fara illa på grund av umgänge med en påverkad förälder. Om en förälder som bevisligen är påverkad när hen har barnet hos sig bör umgänget för en tid pausas

Enligt Föräldrabalkens 6:e kapitel, som berör vårdnad och umgänge, ska en förälder som missbrukar bli av med vårdnaden om barnet. Men att enbart söka ensam vårdnad, och få det, innebär dock inte att man begränsar barnets rätt till umgänge med den andra föräldern. Barnet har fortfarande rätt att träffa den andra föräldern på regelbundna tider, det förändras inte av att den ena föräldern får ensam vårdnad.

Barnets bästa ska alltid vara i fokus

Däremot ska ju inget barn riskera att fara illa på grund av umgänge med en påverkad förälder. Om en förälder som bevisligen är påverkad när hen har barnet hos sig bör umgänget för en tid pausas. Rätten kan sedan ta beslut om att umgänget ska återupptas. Ofta beslutar då rätten att umgänget ska ske med umgängesstöd, där en representant från socialnämnden närvarar vid träffarna. Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att ett normalt umgänge ska kunna komma igång så snabbt som möjligt.

Vårdnad och umgänge

Många föräldrar blandar ihop vårdnad och umgänge. Det är vanligt att man tror att en förälder som blir av med vårdnaden om sitt barn inte längre får träffa barnet eller ha det boende hos sig. Så är dock inte fallet. Det som enligt svensk lag betecknas som vårdnad om barn har inte med umgänget att göra. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för dess utveckling och uppfostran. Man har rätt till, och är skyldig, att ta viktiga beslut rörande barnet avseende skolgång, boende och annat. Man ska när man har vårdnaden alltid ta beslut utifrån vad som är bäst för barnet, inte utifrån vad som är bäst för en själv. I Sverige anses att det bästa för barnet är att föräldrarna har gemensam vårdnad, om de bedöms kunna samarbeta kring vårdnaden.

Umgänget i sin tur regleras genom umgängesrätten. Föräldrar ska, oavsett om vårdnaden är gemensam eller inte, besluta om hur umgänget ska se ut. Observera att när man talar om umgängesrätt så det barnets rättigheter, inte föräldrarnas, som avses. En förälder har ingen absolut rätt att få träffa barnet, om det inte själv vill. En missbrukande förälder kan alltså inte kräva att få träffa sitt barn regelbundet, om barnet inte vill eller om socialtjänsten anser att det för barnets skull är olämpligt att det träffar föräldern. På samma sätt kan man som förälder inte frånta den andra föräldern rätten att träffa barnet, eftersom någon sådan rättighet inte existerar.

Kontakta alltid socialtjänsten innan du drar igång en vårdnadstvist

Vid frågor kring vårdnad och umgänge är det alltid bäst att, innan man börjar fundera på vårdnads- och umgängestvister, tar kontakt med socialtjänsten och ber om hjälp att reda ut situationen. Har den andra föräldern ett missbruksproblem finns mycket erfarenhet kring hur man bäst kan gå tillväga. Det bästa är alltid att genom samtal komma fram till en lösning och att få den missbrukande föräldern att inse att det egna beteendet är skadligt för barnet och bör upphöra om man vill kunna ha en bra relation till barnet.

Skulle man behöva gå till tingsrätten för att få ett beslut är det dessutom bra att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt. En advokat kan hjälpa dig att sammanställa och framföra fakta, peka på bevis och över huvud taget gen en samlad och trovärdig bild av en i många fall ganska kaotisk situation. På Defens erbjuder vi kostnadsfri rådgivning på telefon, så om du har frågor kring vårdnad och umgänge är du alltid varmt välkommen att först slå oss en signal.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
31 Oct 2018