VÅRDNADSTVIST PAPPA | Tips för fäder

Hamnar man som pappa i ett underläge i en vårdnadtvist? Vi reder ut begreppen i denna artikel. Kontakta oss gärna om du behöver råd.

Att vara pappa i en vårdnadstvist

Att som pappa hamna i en vårdnadstvist kan för många män kännas hopplöst. Man upplever det som att samhället beslutat på förhand att mammor automatiskt är bättre föräldrar och att det inte är någon idé att ta strid för vårdnaden av sitt barn. Statistik visar också på att mammor tilldelas vårdnaden i så många som åtta fall av tio. Dock är det viktigt att komma ihåg att de laggrundade kriterierna för att bli av med vårdnaden är att barnet löper risk att utsättas för våld eller på annat sätt fara illa under ens vårdnad. Vet du med dig att du inte burit dig illa åt eller försummat barnet har du all anledning att ta strid för rätten till vårdnad om ditt barn.

Hur uppkommer en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist inleds med att någon av föräldrarna, oftast mamman, lämnar in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Man kräver ensam vårdnad av barnet på grund av att man anser att den andra föräldern inte klarar av att upprätthålla delad vårdnad. Ibland kan anledningen vara att den andra föräldern uppträtt våldsamt, ibland kan det vara att man vill flytta med barnet till annan ort och inte anser det vara praktiskt möjligt att ta beslut av ingripande betydelse när man bor långt ifrån varandra.

Barnets bästa

Tingsrätten har att ta hänsyn till många saker i en vårdnadstvist, men enligt lagen ska fokus  ligga på barnets bästa. I föräldrabalken slås det fast att det bästa för barnet är att föräldrarna delar på vårdnaden, men i verkligheten ser det lite annorlunda ut. Stor vikt läggs numera på hur stor möjlighet föräldrarna anses ha att samarbeta kring frågor rörande barnet. Anses föräldrarna ha samarbetssvårigheter döms ofta till ensam vårdnad för den ena föräldern.

Juridisk hjälp

Det gäller att i en vårdnadstvist att sakligt kunna argumentera för sin sak och kunna visa på att man är en god och ansvarstagande förälder som bejakar barnets bästa. I en vårdnadstvist är det alltid viktigt att ha ett juridiskt ombud med kunskap kring familjerätt i allmänhet och vårdnadstvister i synnerhet. Innan en vårdnadstvist bryter ut finns nästan alltid en lång historia av osämja mellan föräldrarna som kanske pågått ända sedan separationen, eller till och med innan.

Det är i det läget lätt att parterna börjar slunga anklagelser mot varandra, och ofta blir det så att man måste bevisa sin oskuld till dessa anklagelser, i stället för att den anklagande har bevisbördan. När det kommer till sådana situationer där ord står mot ord är det bra om båda parter har juridiska ombud som kan föra deras talan på ett sansat och sakligt sätt.

Ge inte upp

Som pappa är det lätt att man ger upp när anklagelser haglar mot en och det känns som att samhället har dömt en på förhand. Det är dock viktigt för ditt barns skull att du fortsätter kämpa i stället för att vända ryggen åt situationen och tro att det blir bättre sen.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
18 Dec 2017