VÅRDNADSUTREDNING | Hur går en vårdnadsutredning till

I denna artikel förklarar vi hur en vårdnadsutredning går till. Om du har några frågor gällande vårdnadsfrågor är du välkommen att kontakta oss.Hur går en vårdnadsutredning till?

När en domstol får in en stämningsansökan från en förälder som vill ha ensam vårdnad om sitt barn ger som regel tingsrätten socialtjänsten uppdraget att utreda hela situationen.

Detta görs genom samtal med föräldrarna, släktingar och andra närstående samt med eventuell dagis- och skolpersonal. Hembesök hos föräldrarna görs normalt också.

Är barnet tillräckligt moget kan det bli aktuellt att socialtjänsten pratar med barnet. Någon bestämd åldergräns för när barnet skall få uttrycka sin vilja finns inte.

Lagen

Föräldrabalken är den lagtext som behandlar frågor om vårdnad, umgänge, hos vem av två separerade föräldrar barnet skall bo mm.

Hela utgångspunkten inte bara i svensk lag utan även i till exempel FN:s barnkonvention är att alla beslut rörande vårdnad mm är att man i möjligaste mån ska döma efter vad som är bäst för barnet.

I Föräldrabalken fastslås att barn från födseln har båda föräldrarna som vårdnadshavare om dessa är gifta med varandra, senare ingår äktenskap eller ansöker om gemensam vårdnad. Skulle föräldrarna senare skilja sig kvarstår den gemensamma vårdnaden om inte föräldrarna gemensamt uttrycker en annan önskan i skilsmässoansökan.

Samarbetssvårigheter

Om någon av föräldrarna vill ändra vårdnaden om barnet ska rätten framför allt väga in föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Rätten kan inte besluta om fortsatt gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsäger sig det, i så fall ska en av föräldrarna tilldelas vårdnaden. Vem som är den lämpligaste föräldern kan ibland vara väldigt svårt att bedöma, ord står mot ord och barnet har lojalitet med båda sina föräldrar.

Umgängessabotage

Rätten måste då göra bedömningen utifrån kända fakta som till exempel bostadsförhållanden, ekonomisk situation etc. Den förälder som uttrycker störst önskan om att barnet ska ha ett regelbundet umgänge med båda föräldrarna ligger bra till i en vårdnadstvist. På samma sätt ligger den förälder dåligt till som bevisligen försökt sabotera umgänget med den andra föräldern och på så sätt äventyrat umgängesrätten, till exempel genom att förhindra umgänge eller vända barnet emot den andra föräldern.

Andra faktorer

Om det förekommer våld, psykisk sjukdom, risk för att den ene föräldern flyr utomlands med barnet   skall även dett vägas in i bedömningen. Båda föräldrarna har att bevisa att de kan erbjuda en trygg tillvaro och en god fostran för sitt barn.

Erfaret ombud

I en vårdnadstvist är det viktigt att du låter dig representeras av en advokat eller jurist med gedigna kunskaper och erfarenheter i familjerätt. Ofta är processen långdragen och man plågas av oro och samvetskval gentemot barnet. I en sådan situation bör man ha någon som kan leda en genom det hela och föra ens talan på ett juridiskt korrekt sätt. En erfaren advokat har varit med om otaliga vårdnadstvister och kan hjälpa dig att lägga fram din sak på bästa möjliga sätt inför rätten. Det handlar om det som är bäst för ditt barn.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
6 Oct 2017