Vilka dömer i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist, eller vårdnadsmål som det heter på juristspråk, är i grunden ett tvistemål, som har sin början i att en stämningsansökan lämnas in till Tingsrätten av den ena föräldern mot den andra. De som dömer är oftast en domare och tre nämndemän.

De som dömer i en vårdnadstvist

Detta sker vanligen genom ett juridiskt ombud, en advokat specialiserad på familjerätt och vårdnadsmål. I sin stämningsansökan beskriver föräldern, i detta fall benämnd käranden, vilka skäl som finns för att vårdnaden ska ändras. Den förälder som stämningsansökan är riktad mot kallas i en vårdnadstvist för svaranden.

I huvudförhandlingen har domaren oftast sällskap av tre nämndemän, som inte är jurister utan politiskt tillsatta lekmän. Det är dessa som tillsammans med domaren fäller den slutliga domen i målet

En vårdnadstvist består av två större delar: först en muntlig förhandling och så själva rättegången, huvudförhandlingen. I den muntliga förhandlingen är det en juristdomare som talar med föräldrarna och bland annat försöker få till stånd en överenskommelse. I huvudförhandlingen har domaren oftast sällskap av tre nämndemän, som inte är jurister utan politiskt tillsatta lekmän. Det är dessa som tillsammans med domaren fäller den slutliga domen i målet.

Muntlig förhandling – inledande samtal

Den muntliga förhandlingen är till för att domaren ska kunna bekanta sig med målet och ställa frågor till föräldrarna och deras ombud. Innan den muntliga förhandlingen har rätten hört sig för med socialnämnden om det finns information i socialregistret som är väsentlig för målet. Vanligen begär domaren även en utredning från socialnämnden inför huvudförhandlingen.

Under den muntliga förhandlingen försöker domaren vanligtvis även få föräldrarna att nå en överenskommelse så att målet inte behöver gå till rättegång. Domaren kan också utse en juridiskt oberoende medlare för att hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse.

Huvudförhandling – domare och nämndemän

Om ingen uppgörelse kan nås mellan föräldrarna under eller efter den muntliga förhandlingen avgörs vårdnadstvisten vid en huvudförhandling, där rätten förutom att höra föräldrarnas ståndpunkter även tar med resultat av socialnämndens utredning samt hör eventuella vittnen. De nämndemän som medverkar vid huvudförhandlingen har ingen juridisk utbildning, utan är politiskt aktiva personer som utsetts till nämndemän av sina partier. Systemet med nämndemän finns för att säkerställa att domstolen alltid dömer i enlighet med samhällets allmänna rättsuppfattning.

En vårdnadstvist är inte sällan en komplicerat ärende med mycket att ta ställning till, så det gäller att rätten ser till att ha alla kort på bordet innan man kallar till huvudförhandling. Det är domaren som bekantar sig med målet på ett djupare plan och samlar in material, medan nämndemännen vanligen kallas in först till huvudförhandlingen och bistår domaren i att fatta ett beslut.

Andra närvarande vid en huvudförhandling

Utöver domare, nämndemän och föräldrarna med ombud närvarar också en protokollförare vid rättegången. Denna är vanligen en jurist anställd av Tingsrätten och har till uppgift att skriva ner allt som sägs under rättegången. Dessutom kan det hända att andra åhörare befinner sig i rättssalen, eftersom huvudregeln för rättegångar i Sverige är att de är offentliga. Om mer känslig och personlig information ska delas med rätten kan det dock hända att domaren ber åhörarna att gå ut tillfälligt.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
24 Nov 2020